การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
1.การดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร และการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.75 KB
2.การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.95 KB
3.งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.08 KB
4.การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.9 KB
5.ปรับปรุงระบบข้อมูล และทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.92 KB
6.งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.21 KB