หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนา ทรัพยากรบุคคล
งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
Link:: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.77 KB
หลักเกณฑ์/เงื่อนไขและแนวปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.79 KB
หลักเกณฑ์/เงื่อนไขและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.69 KB
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.52 KB
หลักเกณฑ์ปรับปรุงระบบข้อมูล และทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 223.52 KB
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.51 KB
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร และการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
***แนบไฟล์      1. ว19/2561
                        2. ว26/2561
                        3. ว21/2560
                        4. ว9/2564
                        5. คู่มือ ว21/2560
                        6. คู่มือ ว9/2564
                        7. ว22/2560
                         8. ว10/2564
                         9. ว3/2564

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.72 KB