หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนา ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนา ทรัพยากรบุคคล

❁ ประกาศ ว10-2564
 ประกาศ ว9-2564
 แนวทางดำเนินการPA ว10 ผู้บริหารสถานศึกษา
 แนวทาง PA  ครู ว 9 ใหม่
 คู่มือวิทยฐานะ ว9-2560 สายครูผู้สอน
 คู่มือวิทยฐานะ ว10-2564 ผู้บริหารสถานศึกษา

 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องงานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552


หนังสือประกาศ+หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับ ว9-2564
 คู่มือการประเมินวิทยฐานะ ว17 สายงานการสอน
 คู่มือการประเมินวิทยฐานะ ว17 สายงานบริหารสถานศึกษา
 ว 22-2564 กำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯและคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ว3-2564 มาตรฐานตำแหน่ง ครู  (26 ม.ค.64)
 ว3-2564 มาตรฐานตำแหน่ง ครู ชำนาญการ (26 ม.ค.64)
 ว3-2564 มาตรฐานตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ (26 ม.ค.64)
 ว3-2564 มาตรฐานตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ (26 ม.ค.64)
 ว3-2564 มาตรฐานตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (26 ม.ค.64)
 ว3-2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ว4-25614 การลดเวลาขอวิทยฐานะ
 ว9-2564 เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ครู(20 พ.ค.64)
 ว10-2554
 ว17-2564
 ว20-2559
 ว21-2564 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา
 ว21-2564
 ว26-2559


หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือน
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1. งานประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ส ำนักงำนปลัดประทรวงศึกษำธิกำร ที่ ศธ 0206.7/ว6 เรื่อง กำรประเมิน ผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562

2. งานเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
❁ หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ ศธ 04009/ว627 ลง วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
❁ หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. สำนักงำนปลัดประทรวงศึกษำธิกำร ที่ ศธ 0206.7/ว15 ลงวันที่ 27 กันยำยน 2561 เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
 หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. สำนักงำนปลัดประทรวงศึกษำธิกำร ที่ ศธ 0206.7/ว5 ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
 หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่กค 0428/ว90 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจำ


หลักเกณฑ์ปรับปรุงระบบข้อมูล และทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ สร 0203/ว 6 ลงวันที่ 13 มกราคม 2518 เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงสมุดประวัติข้าราชการ
3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 28 ลงวันที่ 15 กันยายน 2518 เรื่อง ก.พ.7 แบบใหม่และ แฟ้มประวัติข้าราชการ
4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 40 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2518 เรื่อง คู่มือการจัดท า ก.พ. แบบใหม
5. ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ก.พ.7 พ.ศ. 2522
6. หนังสือสำนักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1502/38067 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2526
7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขวันเดือนปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ.2548
8. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 4486/2503 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2503
9. หนังสือสำนักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1304/ว1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน และหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
10. หนังสือสำนักงาน ก.ค. ที่ ศธ 0206.2/ว1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2551 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
11. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง


ประกาศรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน
❀ ประกาศรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน


ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม PA ปีการศึกษา 2565
❀ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม PA ปีการศึกษา 2565


แบบข้อตกลงในการพัฒนางานPA1
❀ PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
❀ PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
❀ PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
❀ PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
❀ PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ


แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงPA2
❀ PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
❀ PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ไม่มีวิทยฐานะ
❀ PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วิทยฐานะครูชำนาญการ
❀ PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
❀ PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ


แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน PA3
 PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน


แบบประเมนตำแหน่งและวิทยฐานะPA4
❀ PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
❀ PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
❀ PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
❀ PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ


แบบประเมินด้านที่3ด้านผลงานทางวิชาการ(ชช ชชพ)(PA5)
❀ แบบประเมินด้านที่3ด้านผลงานทางวิชาการ(ชช ชชพ)(PA5)