ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 178
ฝ่ายวิชาการ
คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 234
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้ผลการเรียน 0, ร, มส, มผ Word Document ขนาดไฟล์ 20.95 KB 250
เอกสารเกี่ยวกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 276
แบบรายงานผลงานดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 14.91 KB 113
แบบเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 27.29 KB 147
แบบฟอร์มกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 476
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงเมื่อ 16 มิถุนายน 2559) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 260.5 KB 611
รายงานการศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 131
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 51
ฟอร์มการเขียนวิจัยในชั้นเรียน พร้อม ปฏิทินการส่งวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 82
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 64
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 79
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 479 KB 130
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 489
รูปแบบข้อสอบ และกระดาษคำตอบแบบมีตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ final Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 271
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสตรแกนกลาง51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 111
แนวทางการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.71 MB 54
หลักสูตรแกนกลาง 2551 135
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 169.5 KB 94
แนวการวัดและประเมินผล2551 Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 123
สรุป O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 21
GPA นักเรียน + O-NET (ม.6 ปี59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84 KB 19
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 566.77 KB 213
รายชื่อนักเรียน1/2560 (31 พ.ค.) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3 MB 135
คู่มือ sgs60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 864.47 KB 13
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
แผนปฏิบัติการ2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.08 MB 188
แบบประเมินโครงการ2558 Word Document ขนาดไฟล์ 188.5 KB 119
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_5 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 66
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_ฝ่ายวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 102
แผนปฏิบัติการโรงเรียนปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 178
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 99
แบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 52
ฝ่ายธุรการ
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 90
แบบขอเปลี่ยนการอยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 9
แบบขอเปลี่ยนตรวจการอยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 10
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 17
แบบบันทึกข้ออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.06 KB 17
แบบขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 739.06 KB 13
แบบฟอร์มการลาออกจากราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.15 KB 10
แบบคำขอให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.73 KB 10
แบบคำขอใช้วุฒิปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง/ปรับเงินเดือนใน ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.22 KB 11
เปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.82 KB 15
มอบอำนาจสำเนา ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.54 KB 16
แบบขอสับเปลี่ยนการอยู่เวรยาม Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 10
แบบขอสับเปลี่ยนตรวจเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 12
แบบใบลาป่วย Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 13
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.06 KB 16
แบบรายงานผลการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 97.75 KB 18
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์มแผน แบบประเมินและแบบรายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 354
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
แบบบันทึก ขอปรับปปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 2