ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
นโยบายโรงเรียน ๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 30.1 KB 173
แบบประเมินโครงการ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 160.5 KB 204
เอกสารการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 369
ฝ่ายวิชาการ
รายชื่อนักเรียนที่ต้องติดตาม Word Document ขนาดไฟล์ 30.36 KB 40
แบบฟอร์มการติดตามนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 112.85 KB 41
คำสั่งแนะแนวม.6 ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 38
หัวข้อและแบบฟอร์มเค้าโครงโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.71 KB 65
รหัสวิชากิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196 KB 61
รายชื่อนักเรียน2/61 (13 พ.ย.61) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126 KB 127
ตารางการติวชั้นม.6 คาบ 8 141
ตารางสอบปลายภาค1/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.02 KB 83
แบบสำเนาข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.99 KB 68
สรุปวิเคราะห์ผลสอบ O-NET 57-59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.45 KB 66
สถิติคะแนน ONET ม.6 ปี2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96 KB 55
สถิติคะแนน ONET ม.3 ปี2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.96 KB 59
สถิติคะแนน ONET ม.6 ปี2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.16 KB 52
สถิติคะแนน ONET ม.3 ปี2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.89 KB 50
สถิติคะแนน ONET58 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.29 KB 56
สถิติคะแนน ONET58 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.32 KB 55
สถิติคะแนน ONET57 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.76 KB 51
สถิติคะแนน ONET57 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.81 KB 52
แบบรายงานการนิเทศ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 717.92 KB 144
รายชื่อนักเรียน 1/2561(24 พค) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120.49 KB 205
ค่าสถิติO-NET 2559 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 60
ค่าสถิติO-NET 2559 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.83 KB 61
ค่าสถิติ O-NET 2560 ชั้น ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.37 KB 65
ค่าสถิติ O-NET 2560 ชั้น ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.13 KB 68
บันทึกการสังเกตชั้นเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.13 KB 176
ตารางการนิเทศการสอนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.41 KB 130
ฟอร์มแจ้งนักเรียนติด 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 14.41 KB 130
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ O-NET 60 ระดับ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.98 KB 174
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ O-NET 60 ระดับ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.22 KB 117
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน การจบการศึกษา60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.5 KB 106
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน60 Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 132
คู่มือ sgs60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 864.47 KB 139
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 566.77 KB 552
GPA นักเรียน + O-NET (ม.6 ปี59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84 KB 129
สรุป O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 120
แนวการวัดและประเมินผล2551 Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 4161
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 169.5 KB 265
หลักสูตรแกนกลาง 2551 375
แนวทางการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.71 MB 176
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสตรแกนกลาง51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 276
รูปแบบข้อสอบ และกระดาษคำตอบแบบมีตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ final Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 602
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 1239
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 219
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 194
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 175
แบบฟอร์มกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 703
แบบเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 27.29 KB 258
แบบรายงานผลงานดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 14.91 KB 229
คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 353
ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน(ปกครอง)/กิจการนักเรียนฯ
วิเคราะห์การถอดบทเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 52
นำเสนอถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง Unkown Document ขนาดไฟล์ 601.32 KB 60
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 121.16 KB 60
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.26 KB 191
แบบบันทึกภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 21.98 KB 232
แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 137.06 KB 213
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
เอกสารควบคุมภายในเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 20.73 KB 24
เอกสารควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 382.25 KB 20
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปี 2561( 5 ฝ่าย) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.56 MB 144
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปี 2561 (วิชาการ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.21 MB 134
ตารางขวาง ใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.68 KB 116
ตัวอย่างการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2560 ปรับปรุง 19 มีค 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 139
ตาราง 1 ตารางแผนปฏิบัติการโรงเรียน(ตารางขวาง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.58 KB 123
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.76 KB 120
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปี2560 (ปรับปรุง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 215
รวมโครงการ แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.09 MB 181
ตัวอย่างเขียนโครงการปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 156
แบบประเมินโครงการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 109
แบบฟอร์มเอกสารควบคุมภายใน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 97
แบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 180
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 234
แผนปฏิบัติการโรงเรียนปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 297
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_ฝ่ายวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 203
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_5 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 180
แบบประเมินโครงการ2558 Word Document ขนาดไฟล์ 188.5 KB 212
แผนปฏิบัติการ2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.08 MB 301
ฝ่ายธุรการ
แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 63
ระเบียบการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.54 KB 56
แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 82
แบบรายงานผลการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 97.75 KB 147
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.06 KB 131
แบบใบลาป่วย Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 123
แบบขอสับเปลี่ยนตรวจเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 104
แบบขอสับเปลี่ยนการอยู่เวรยาม Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 106
มอบอำนาจสำเนา ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.54 KB 120
เปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.82 KB 111
แบบคำขอใช้วุฒิปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง/ปรับเงินเดือนใน ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.22 KB 132
แบบคำขอให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.73 KB 111
แบบฟอร์มการลาออกจากราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.15 KB 103
แบบขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 739.06 KB 120
แบบบันทึกข้ออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.06 KB 124
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 110
แบบขอเปลี่ยนตรวจการอยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 108
แบบขอเปลี่ยนการอยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 112
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 201
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์มแผน แบบประเมินและแบบรายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 1091
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
แบบบันทึก ขอปรับปปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 109
วิชาการ
แบบฟอร์มจิตอาสา กยศ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.76 KB 53