ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
นโยบายโรงเรียน ๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 30.1 KB 230
แบบประเมินโครงการ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 160.5 KB 317
เอกสารการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 436
ฝ่ายวิชาการ
O-Net แยกตามสาระ ม.6 ปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.52 KB 9
O-Net แยกตามสาระ ม.3 ปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.97 KB 6
ปก คำนำ สารบัญ แบบบันทึกการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.57 KB 26
แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Log) Word Document ขนาดไฟล์ 102.17 KB 32
ตารางสอบกลางภาค1/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.67 KB 433
คำสั่งคุมสอบกลางภาค1/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.4 KB 90
คู่มือ SGS ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 29
รายชื่อนักเรียน 2561 (วันที่ 24 พ.ค. 62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 133.04 KB 458
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.6 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.36 KB 97
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.6 ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.77 KB 28
คะแนน O-Net รายบุคคล ม.6 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.78 KB 157
ผล O-NET ม.6 ตามมาตรฐาน ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.22 KB 47
คะแนน O-Net รายบุคคล ม.3 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 206.33 KB 56
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.3 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.58 KB 61
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.3 ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.8 KB 27
ผล O-NET ม.3 ตามมาตรฐาน ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.1 KB 58
เอกสารประกอบหลักสูตร 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.79 MB 363
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.94 MB 137
ผลการเรียนรายห้อง ภาคเรียนที่2/61 127
ปพ.5 ชั้น ม.4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 111
ปพ.5 ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 147
ปพ.5 ชั้น ม.4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 98
ปพ.5 ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 122
รายชื่อนักเรียนที่ต้องติดตาม Word Document ขนาดไฟล์ 30.36 KB 95
แบบฟอร์มการติดตามนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 112.85 KB 88
คำสั่งแนะแนวม.6 ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 64
หัวข้อและแบบฟอร์มเค้าโครงโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.71 KB 98
รหัสวิชากิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196 KB 85
รายชื่อนักเรียน2/61 (13 พ.ย.61) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126 KB 252
ตารางการติวชั้นม.6 คาบ 8 163
ตารางสอบปลายภาค1/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.02 KB 105
แบบสำเนาข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.99 KB 117
สรุปวิเคราะห์ผลสอบ O-NET 57-59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.45 KB 94
สถิติคะแนน ONET ม.6 ปี2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96 KB 71
สถิติคะแนน ONET ม.3 ปี2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.96 KB 75
สถิติคะแนน ONET ม.6 ปี2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.16 KB 64
สถิติคะแนน ONET ม.3 ปี2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.89 KB 63
สถิติคะแนน ONET58 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.29 KB 71
สถิติคะแนน ONET58 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.32 KB 68
สถิติคะแนน ONET57 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.76 KB 70
สถิติคะแนน ONET57 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.81 KB 65
แบบรายงานการนิเทศ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 717.92 KB 180
รายชื่อนักเรียน 1/2561(24 พค) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120.49 KB 229
ค่าสถิติO-NET 2559 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 76
ค่าสถิติO-NET 2559 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.83 KB 75
ค่าสถิติ O-NET 2560 ชั้น ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.37 KB 95
ค่าสถิติ O-NET 2560 ชั้น ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.13 KB 102
บันทึกการสังเกตชั้นเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.13 KB 272
ตารางการนิเทศการสอนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.41 KB 174
ฟอร์มแจ้งนักเรียนติด 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 14.41 KB 177
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ O-NET 60 ระดับ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.98 KB 195
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ O-NET 60 ระดับ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.22 KB 140
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน การจบการศึกษา60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.5 KB 149
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน60 Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 189
คู่มือ sgs60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 864.47 KB 184
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 566.77 KB 723
GPA นักเรียน + O-NET (ม.6 ปี59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84 KB 145
สรุป O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 133
แนวการวัดและประเมินผล2551 Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 6619
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 169.5 KB 322
หลักสูตรแกนกลาง 2551 446
แนวทางการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.71 MB 207
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสตรแกนกลาง51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 313
รูปแบบข้อสอบ และกระดาษคำตอบแบบมีตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ final Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 776
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 1414
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 279
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 243
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 201
แบบฟอร์มกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 797
แบบเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 27.29 KB 289
แบบรายงานผลงานดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 14.91 KB 253
คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 381
ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน(ปกครอง)/กิจการนักเรียนฯ
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 196.5 KB 73
วิเคราะห์การถอดบทเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 78
นำเสนอถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง Unkown Document ขนาดไฟล์ 601.32 KB 83
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 121.16 KB 92
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 196.5 KB 305
แบบบันทึกภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.61 KB 406
แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 67.97 KB 333
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
แบบรายงานขอซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 56.86 KB 21
แบบรายงานขอจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 55.58 KB 12
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 22
รายงานประเมินผลโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 88
ตารางขวางสุปโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.21 KB 98
แบบการเขียนโครงการ ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 356.5 KB 180
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.7 KB 171
เอกสารควบคุมภายในเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 20.73 KB 46
เอกสารควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 382.25 KB 34
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปี 2561( 5 ฝ่าย) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.56 MB 255
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปี 2561 (วิชาการ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.21 MB 258
ตารางขวาง ใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.68 KB 142
ตัวอย่างการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2560 ปรับปรุง 19 มีค 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 171
ตาราง 1 ตารางแผนปฏิบัติการโรงเรียน(ตารางขวาง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.58 KB 142
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.76 KB 135
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปี2560 (ปรับปรุง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 249
รวมโครงการ แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.09 MB 215
ตัวอย่างเขียนโครงการปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 184
แบบประเมินโครงการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 131
แบบฟอร์มเอกสารควบคุมภายใน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 110
แบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 209
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 265
แผนปฏิบัติการโรงเรียนปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 313
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_ฝ่ายวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 217
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_5 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 195
แบบประเมินโครงการ2558 Word Document ขนาดไฟล์ 188.5 KB 229
แผนปฏิบัติการ2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.08 MB 316
ฝ่ายธุรการ
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211.58 KB 15
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 332.47 KB 4
รายงานการประชุมคณะครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.47 KB 12
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานกาาสอน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.03 KB 155
ปกบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 125.23 KB 42
แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 82
ระเบียบการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.54 KB 68
แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 107
แบบรายงานผลการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 97.75 KB 172
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.06 KB 146
แบบใบลาป่วย Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 139
แบบขอสับเปลี่ยนตรวจเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 117
แบบขอสับเปลี่ยนการอยู่เวรยาม Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 121
มอบอำนาจสำเนา ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.54 KB 137
เปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.82 KB 126
แบบคำขอใช้วุฒิปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง/ปรับเงินเดือนใน ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.22 KB 148
แบบคำขอให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.73 KB 127
แบบฟอร์มการลาออกจากราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.15 KB 115
แบบขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 739.06 KB 131
แบบบันทึกข้ออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.06 KB 147
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 125
แบบขอเปลี่ยนตรวจการอยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 117
แบบขอเปลี่ยนการอยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 122
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 219
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์มแผน แบบประเมินและแบบรายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 1403
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
รายงานเอกสารยุงลาย Word Document ขนาดไฟล์ 27.25 KB 49
แบบบันทึก ขอปรับปปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 154
วิชาการ
แบบฟอร์มจิตอาสา กยศ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.76 KB 75