ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
นโยบายโรงเรียน ๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 30.1 KB 209
แบบประเมินโครงการ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 160.5 KB 294
เอกสารการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 415
ฝ่ายวิชาการ
ตารางสอบกลางภาค1/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.67 KB 390
คำสั่งคุมสอบกลางภาค1/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.4 KB 69
คู่มือ SGS ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 9
รายชื่อนักเรียน 2561 (วันที่ 24 พ.ค. 62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 133.04 KB 387
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.6 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.36 KB 82
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.6 ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.77 KB 20
คะแนน O-Net รายบุคคล ม.6 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.78 KB 115
ผล O-NET ม.6 ตามมาตรฐาน ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.22 KB 40
คะแนน O-Net รายบุคคล ม.3 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 206.33 KB 51
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.3 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.58 KB 43
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.3 ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.8 KB 20
ผล O-NET ม.3 ตามมาตรฐาน ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.1 KB 45
เอกสารประกอบหลักสูตร 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.79 MB 223
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.94 MB 93
ผลการเรียนรายห้อง ภาคเรียนที่2/61 117
ปพ.5 ชั้น ม.4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 105
ปพ.5 ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 135
ปพ.5 ชั้น ม.4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 93
ปพ.5 ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 115
รายชื่อนักเรียนที่ต้องติดตาม Word Document ขนาดไฟล์ 30.36 KB 88
แบบฟอร์มการติดตามนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 112.85 KB 77
คำสั่งแนะแนวม.6 ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 60
หัวข้อและแบบฟอร์มเค้าโครงโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.71 KB 93
รหัสวิชากิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196 KB 82
รายชื่อนักเรียน2/61 (13 พ.ย.61) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126 KB 243
ตารางการติวชั้นม.6 คาบ 8 157
ตารางสอบปลายภาค1/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.02 KB 103
แบบสำเนาข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.99 KB 105
สรุปวิเคราะห์ผลสอบ O-NET 57-59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.45 KB 85
สถิติคะแนน ONET ม.6 ปี2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96 KB 68
สถิติคะแนน ONET ม.3 ปี2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.96 KB 72
สถิติคะแนน ONET ม.6 ปี2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.16 KB 61
สถิติคะแนน ONET ม.3 ปี2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.89 KB 61
สถิติคะแนน ONET58 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.29 KB 67
สถิติคะแนน ONET58 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.32 KB 63
สถิติคะแนน ONET57 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.76 KB 65
สถิติคะแนน ONET57 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.81 KB 61
แบบรายงานการนิเทศ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 717.92 KB 169
รายชื่อนักเรียน 1/2561(24 พค) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120.49 KB 225
ค่าสถิติO-NET 2559 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 72
ค่าสถิติO-NET 2559 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.83 KB 73
ค่าสถิติ O-NET 2560 ชั้น ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.37 KB 86
ค่าสถิติ O-NET 2560 ชั้น ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.13 KB 95
บันทึกการสังเกตชั้นเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.13 KB 251
ตารางการนิเทศการสอนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.41 KB 160
ฟอร์มแจ้งนักเรียนติด 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 14.41 KB 169
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ O-NET 60 ระดับ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.98 KB 186
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ O-NET 60 ระดับ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.22 KB 132
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน การจบการศึกษา60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.5 KB 135
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน60 Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 177
คู่มือ sgs60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 864.47 KB 179
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 566.77 KB 707
GPA นักเรียน + O-NET (ม.6 ปี59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84 KB 141
สรุป O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 127
แนวการวัดและประเมินผล2551 Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 6515
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 169.5 KB 301
หลักสูตรแกนกลาง 2551 428
แนวทางการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.71 MB 197
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสตรแกนกลาง51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 302
รูปแบบข้อสอบ และกระดาษคำตอบแบบมีตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ final Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 724
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 1384
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 255
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 226
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 190
แบบฟอร์มกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 785
แบบเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 27.29 KB 274
แบบรายงานผลงานดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 14.91 KB 242
คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 372
ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน(ปกครอง)/กิจการนักเรียนฯ
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 196.5 KB 61
วิเคราะห์การถอดบทเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 69
นำเสนอถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง Unkown Document ขนาดไฟล์ 601.32 KB 78
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 121.16 KB 85
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 196.5 KB 295
แบบบันทึกภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.61 KB 395
แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 67.97 KB 325
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 12
รายงานประเมินผลโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 80
ตารางขวางสุปโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.21 KB 92
แบบการเขียนโครงการ ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 356.5 KB 150
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.7 KB 154
เอกสารควบคุมภายในเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 20.73 KB 41
เอกสารควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 382.25 KB 30
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปี 2561( 5 ฝ่าย) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.56 MB 240
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปี 2561 (วิชาการ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.21 MB 216
ตารางขวาง ใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.68 KB 139
ตัวอย่างการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2560 ปรับปรุง 19 มีค 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 164
ตาราง 1 ตารางแผนปฏิบัติการโรงเรียน(ตารางขวาง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.58 KB 137
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.76 KB 129
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปี2560 (ปรับปรุง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 243
รวมโครงการ แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.09 MB 207
ตัวอย่างเขียนโครงการปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 177
แบบประเมินโครงการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 126
แบบฟอร์มเอกสารควบคุมภายใน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 104
แบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 204
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 257
แผนปฏิบัติการโรงเรียนปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 307
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_ฝ่ายวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 211
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_5 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 190
แบบประเมินโครงการ2558 Word Document ขนาดไฟล์ 188.5 KB 223
แผนปฏิบัติการ2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.08 MB 310
ฝ่ายธุรการ
รายงานการประชุมคณะครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.47 KB 5
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานกาาสอน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.03 KB 144
ปกบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 125.23 KB 40
แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 73
ระเบียบการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.54 KB 63
แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 96
แบบรายงานผลการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 97.75 KB 158
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.06 KB 141
แบบใบลาป่วย Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 132
แบบขอสับเปลี่ยนตรวจเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 114
แบบขอสับเปลี่ยนการอยู่เวรยาม Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 119
มอบอำนาจสำเนา ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.54 KB 132
เปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.82 KB 123
แบบคำขอใช้วุฒิปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง/ปรับเงินเดือนใน ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.22 KB 144
แบบคำขอให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.73 KB 121
แบบฟอร์มการลาออกจากราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.15 KB 112
แบบขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 739.06 KB 127
แบบบันทึกข้ออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.06 KB 141
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 121
แบบขอเปลี่ยนตรวจการอยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 114
แบบขอเปลี่ยนการอยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 118
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 214
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์มแผน แบบประเมินและแบบรายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 1356
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
แบบบันทึก ขอปรับปปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 149
วิชาการ
แบบฟอร์มจิตอาสา กยศ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.76 KB 71