แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2015
ปรับปรุง 21/02/2017
สถิติผู้เข้าชม 262056
Page Views 448130
Obecline
Obecline
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 92
ฝ่ายวิชาการ
คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 152
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้ผลการเรียน 0, ร, มส, มผ Word Document ขนาดไฟล์ 20.95 KB 169
เอกสารเกี่ยวกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 214
แบบรายงานผลงานดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 14.91 KB 85
form_report (ไฟล์ผลการสอบข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2 New!) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 633.41 KB 158
แบบเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 27.29 KB 109
แบบฟอร์มกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 368
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงเมื่อ 16 มิถุนายน 2559) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 260.5 KB 518
รายงานการศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 100
คู่มือ SGS new59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 872.57 KB 65
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 22
ฟอร์มการเขียนวิจัยในชั้นเรียน พร้อม ปฏิทินการส่งวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 41
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 14
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 21
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 479 KB 67
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 118
รูปแบบข้อสอบ และกระดาษคำตอบแบบมีตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ final Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 128
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสตรแกนกลาง51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 65
แนวทางการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.71 MB 23
หลักสูตรแกนกลาง 2551 69
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 169.5 KB 37
แนวการวัดและประเมินผล2551 Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 59
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
แผนปฏิบัติการ2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.08 MB 157
แบบประเมินโครงการ2558 Word Document ขนาดไฟล์ 188.5 KB 91
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_5 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 35
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_ฝ่ายวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 62
แผนปฏิบัติการโรงเรียนปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 44
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 19
ฝ่ายธุรการ
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 65
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์มแผน แบบประเมินและแบบรายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 202