ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 195
ฝ่ายวิชาการ
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน การจบการศึกษา60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.5 KB 5
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน60 Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 6
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 877.83 KB 53
คู่มือ sgs60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 864.47 KB 21
รายชื่อนักเรียน1/2560 (31 พ.ค.) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3 MB 157
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 566.77 KB 229
GPA นักเรียน + O-NET (ม.6 ปี59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84 KB 28
สรุป O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 30
แนวการวัดและประเมินผล2551 Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 140
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 169.5 KB 105
หลักสูตรแกนกลาง 2551 151
แนวทางการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.71 MB 61
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสตรแกนกลาง51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 127
รูปแบบข้อสอบ และกระดาษคำตอบแบบมีตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ final Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 281
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 574
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 87
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 71
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 64
รายงานการศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 140
แบบฟอร์มกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 498
แบบเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 27.29 KB 157
แบบรายงานผลงานดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 14.91 KB 120
เอกสารเกี่ยวกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 290
คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 243
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
แบบฟอร์มเอกสารควบคุมภายใน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 8
แบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 59
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 108
แผนปฏิบัติการโรงเรียนปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 186
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_ฝ่ายวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 108
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_5 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 74
แบบประเมินโครงการ2558 Word Document ขนาดไฟล์ 188.5 KB 125
แผนปฏิบัติการ2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.08 MB 197
ฝ่ายธุรการ
แบบรายงานผลการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 97.75 KB 26
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.06 KB 26
แบบใบลาป่วย Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 19
แบบขอสับเปลี่ยนตรวจเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 18
แบบขอสับเปลี่ยนการอยู่เวรยาม Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 16
มอบอำนาจสำเนา ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.54 KB 27
เปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.82 KB 22
แบบคำขอใช้วุฒิปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง/ปรับเงินเดือนใน ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.22 KB 19
แบบคำขอให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.73 KB 17
แบบฟอร์มการลาออกจากราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.15 KB 17
แบบขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 739.06 KB 22
แบบบันทึกข้ออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.06 KB 25
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 23
แบบขอเปลี่ยนตรวจการอยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 18
แบบขอเปลี่ยนการอยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 18
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์มแผน แบบประเมินและแบบรายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 389
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
แบบบันทึก ขอปรับปปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 9