ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
นโยบายโรงเรียน ๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 30.1 KB 195
แบบประเมินโครงการ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 160.5 KB 270
เอกสารการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 398
ฝ่ายวิชาการ
รายชื่อนักเรียน 2561 (วันที่ 10 พ.ค. 62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.42 KB 178
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.6 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.36 KB 51
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.6 ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.77 KB 10
คะแนน O-Net รายบุคคล ม.6 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.78 KB 80
ผล O-NET ม.6 ตามมาตรฐาน ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.22 KB 31
คะแนน O-Net รายบุคคล ม.3 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 206.33 KB 42
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.3 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.58 KB 25
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.3 ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.8 KB 13
ผล O-NET ม.3 ตามมาตรฐาน ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.1 KB 34
เอกสารประกอบหลักสูตร 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.79 MB 113
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.94 MB 47
ผลการเรียนรายห้อง ภาคเรียนที่2/61 97
ปพ.5 ชั้น ม.4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 92
ปพ.5 ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 123
ปพ.5 ชั้น ม.4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 85
ปพ.5 ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 103
รายชื่อนักเรียนที่ต้องติดตาม Word Document ขนาดไฟล์ 30.36 KB 73
แบบฟอร์มการติดตามนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 112.85 KB 61
คำสั่งแนะแนวม.6 ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 53
หัวข้อและแบบฟอร์มเค้าโครงโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.71 KB 83
รหัสวิชากิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196 KB 79
รายชื่อนักเรียน2/61 (13 พ.ย.61) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126 KB 217
ตารางการติวชั้นม.6 คาบ 8 152
ตารางสอบปลายภาค1/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.02 KB 94
แบบสำเนาข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.99 KB 83
สรุปวิเคราะห์ผลสอบ O-NET 57-59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.45 KB 75
สถิติคะแนน ONET ม.6 ปี2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96 KB 64
สถิติคะแนน ONET ม.3 ปี2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.96 KB 69
สถิติคะแนน ONET ม.6 ปี2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.16 KB 58
สถิติคะแนน ONET ม.3 ปี2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.89 KB 57
สถิติคะแนน ONET58 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.29 KB 63
สถิติคะแนน ONET58 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.32 KB 60
สถิติคะแนน ONET57 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.76 KB 61
สถิติคะแนน ONET57 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.81 KB 58
แบบรายงานการนิเทศ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 717.92 KB 157
รายชื่อนักเรียน 1/2561(24 พค) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120.49 KB 217
ค่าสถิติO-NET 2559 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 67
ค่าสถิติO-NET 2559 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.83 KB 71
ค่าสถิติ O-NET 2560 ชั้น ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.37 KB 80
ค่าสถิติ O-NET 2560 ชั้น ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.13 KB 88
บันทึกการสังเกตชั้นเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.13 KB 230
ตารางการนิเทศการสอนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.41 KB 141
ฟอร์มแจ้งนักเรียนติด 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 14.41 KB 159
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ O-NET 60 ระดับ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.98 KB 182
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ O-NET 60 ระดับ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.22 KB 127
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน การจบการศึกษา60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.5 KB 120
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน60 Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 155
คู่มือ sgs60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 864.47 KB 174
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 566.77 KB 608
GPA นักเรียน + O-NET (ม.6 ปี59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84 KB 138
สรุป O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 125
แนวการวัดและประเมินผล2551 Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 6366
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 169.5 KB 280
หลักสูตรแกนกลาง 2551 405
แนวทางการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.71 MB 187
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสตรแกนกลาง51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 294
รูปแบบข้อสอบ และกระดาษคำตอบแบบมีตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ final Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 667
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 1345
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 239
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 210
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 185
แบบฟอร์มกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 734
แบบเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 27.29 KB 265
แบบรายงานผลงานดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 14.91 KB 236
คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 362
ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน(ปกครอง)/กิจการนักเรียนฯ
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 89.45 KB 0
วิเคราะห์การถอดบทเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 59
นำเสนอถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง Unkown Document ขนาดไฟล์ 601.32 KB 67
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 121.16 KB 71
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.57 KB 244
แบบบันทึกภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.61 KB 285
แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 67.97 KB 274
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
รายงานประเมินผลโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 70
ตารางขวางสุปโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.21 KB 83
แบบการเขียนโครงการ ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 356.5 KB 114
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.7 KB 148
เอกสารควบคุมภายในเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 20.73 KB 38
เอกสารควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 382.25 KB 28
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปี 2561( 5 ฝ่าย) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.56 MB 224
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปี 2561 (วิชาการ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.21 MB 208
ตารางขวาง ใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.68 KB 135
ตัวอย่างการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2560 ปรับปรุง 19 มีค 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 160
ตาราง 1 ตารางแผนปฏิบัติการโรงเรียน(ตารางขวาง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.58 KB 133
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.76 KB 127
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปี2560 (ปรับปรุง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 239
รวมโครงการ แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.09 MB 203
ตัวอย่างเขียนโครงการปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 173
แบบประเมินโครงการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 124
แบบฟอร์มเอกสารควบคุมภายใน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 100
แบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 199
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 251
แผนปฏิบัติการโรงเรียนปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 305
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_ฝ่ายวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 207
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_5 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 187
แบบประเมินโครงการ2558 Word Document ขนาดไฟล์ 188.5 KB 218
แผนปฏิบัติการ2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.08 MB 307
ฝ่ายธุรการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานกาาสอน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.03 KB 108
ปกบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 125.23 KB 31
แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 68
ระเบียบการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.54 KB 59
แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 90
แบบรายงานผลการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 97.75 KB 151
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.06 KB 135
แบบใบลาป่วย Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 126
แบบขอสับเปลี่ยนตรวจเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 111
แบบขอสับเปลี่ยนการอยู่เวรยาม Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 114
มอบอำนาจสำเนา ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.54 KB 129
เปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.82 KB 119
แบบคำขอใช้วุฒิปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง/ปรับเงินเดือนใน ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.22 KB 139
แบบคำขอให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.73 KB 120
แบบฟอร์มการลาออกจากราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.15 KB 109
แบบขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 739.06 KB 124
แบบบันทึกข้ออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.06 KB 130
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 116
แบบขอเปลี่ยนตรวจการอยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 111
แบบขอเปลี่ยนการอยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 116
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 211
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์มแผน แบบประเมินและแบบรายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 1311
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
แบบบันทึก ขอปรับปปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 128
วิชาการ
แบบฟอร์มจิตอาสา กยศ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.76 KB 58