Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 125
ฝ่ายวิชาการ
คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 178
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้ผลการเรียน 0, ร, มส, มผ Word Document ขนาดไฟล์ 20.95 KB 213
เอกสารเกี่ยวกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 241
แบบรายงานผลงานดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 14.91 KB 99
แบบเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 27.29 KB 122
แบบฟอร์มกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 409
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงเมื่อ 16 มิถุนายน 2559) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 260.5 KB 577
รายงานการศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 110
คู่มือ SGS new59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 872.57 KB 94
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 34
ฟอร์มการเขียนวิจัยในชั้นเรียน พร้อม ปฏิทินการส่งวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 56
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 30
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 37
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 479 KB 107
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 256
รูปแบบข้อสอบ และกระดาษคำตอบแบบมีตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ final Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 162
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสตรแกนกลาง51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 91
แนวทางการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.71 MB 37
หลักสูตรแกนกลาง 2551 95
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 169.5 KB 46
แนวการวัดและประเมินผล2551 Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 72
สรุป O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 6
GPA นักเรียน + O-NET (ม.6 ปี59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84 KB 6
รายชื่อนักเรียน1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 821.33 KB 3
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
แผนปฏิบัติการ2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.08 MB 174
แบบประเมินโครงการ2558 Word Document ขนาดไฟล์ 188.5 KB 108
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_5 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 55
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_ฝ่ายวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 83
แผนปฏิบัติการโรงเรียนปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 152
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 88
แบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 37
ฝ่ายธุรการ
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 78
แบบขอเปลี่ยนการอยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 2
แบบขอเปลี่ยนตรวจการอยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 2
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 2
แบบบันทึกข้ออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 41.63 KB 5
แบบขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 739.06 KB 1
แบบฟอร์มการลาออกจากราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.15 KB 1
แบบคำขอให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.73 KB 1
แบบคำขอใช้วุฒิปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง/ปรับเงินเดือนใน ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.22 KB 1
เปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.82 KB 1
มอบอำนาจสำเนา ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.54 KB 1
แบบขอสับเปลี่ยนการอยู่เวรยาม Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 1
แบบขอสับเปลี่ยนตรวจเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 1
แบบใบลาป่วย Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 1
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 41.79 KB 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์มแผน แบบประเมินและแบบรายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 255