ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
นโยบายโรงเรียน ๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 30.1 KB 244
แบบประเมินโครงการ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 160.5 KB 335
เอกสารการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 454
ฝ่ายวิชาการ
แบบรายงานการทำสาธารณประโยชน์ (นักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 112.88 KB 41
รายชื่อนักเรียน2/2562 (22 ต.ค. 62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118.11 KB 77
บันทึกข้อความรายงานนิเทศ LS Word Document ขนาดไฟล์ 19.61 KB 40
ค่าสถิติแยกตามมาตรฐาน o-NET ม6 ปี61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.21 KB 14
ค่าสถิติแยกตามมาตรฐาน o-NET ม3 ปี61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.36 KB 11
ร้อยละช่วงคะแนน O-NET ม6 ปี61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.62 KB 12
ร้อยละช่วงคะแนน O-NET ม3 ปี61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.9 KB 10
ร้อยละที่ตอบถูก O-NET ม6 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.37 KB 10
ร้อยละที่ตอบถูก O-NET ม3 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.3 KB 7
O-Net แยกตามสาระ ม.6 ปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.52 KB 22
O-Net แยกตามสาระ ม.3 ปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.97 KB 27
ปก คำนำ สารบัญ แบบบันทึกการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.57 KB 55
แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Log) Word Document ขนาดไฟล์ 102.17 KB 77
คู่มือ SGS ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 40
รายชื่อนักเรียน 2561 (วันที่ 24 พ.ค. 62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 133.04 KB 543
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.6 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.36 KB 114
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.6 ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.77 KB 37
คะแนน O-Net รายบุคคล ม.6 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.78 KB 223
ผล O-NET ม.6 ตามมาตรฐาน ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.22 KB 55
คะแนน O-Net รายบุคคล ม.3 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 206.33 KB 68
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.3 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.58 KB 75
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.3 ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.8 KB 35
ผล O-NET ม.3 ตามมาตรฐาน ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.1 KB 67
เอกสารประกอบหลักสูตร 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.79 MB 439
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.94 MB 160
ผลการเรียนรายห้อง ภาคเรียนที่2/61 136
ปพ.5 ชั้น ม.4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 122
ปพ.5 ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 157
ปพ.5 ชั้น ม.4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 106
ปพ.5 ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 139
รายชื่อนักเรียนที่ต้องติดตาม Word Document ขนาดไฟล์ 30.36 KB 104
แบบฟอร์มการติดตามนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 112.85 KB 101
คำสั่งแนะแนวม.6 ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 71
หัวข้อและแบบฟอร์มเค้าโครงโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.71 KB 104
รหัสวิชากิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196 KB 92
รายชื่อนักเรียน2/61 (13 พ.ย.61) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126 KB 322
ตารางการติวชั้นม.6 คาบ 8 176
แบบสำเนาข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.99 KB 119
สรุปวิเคราะห์ผลสอบ O-NET 57-59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.45 KB 105
สถิติคะแนน ONET ม.6 ปี2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96 KB 80
สถิติคะแนน ONET ม.3 ปี2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.96 KB 81
สถิติคะแนน ONET ม.6 ปี2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.16 KB 70
สถิติคะแนน ONET ม.3 ปี2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.89 KB 69
สถิติคะแนน ONET58 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.29 KB 74
สถิติคะแนน ONET58 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.32 KB 74
สถิติคะแนน ONET57 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.76 KB 78
สถิติคะแนน ONET57 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.81 KB 69
แบบรายงานการนิเทศ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 717.92 KB 194
ค่าสถิติO-NET 2559 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 80
ค่าสถิติO-NET 2559 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.83 KB 78
ค่าสถิติ O-NET 2560 ชั้น ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.37 KB 98
ค่าสถิติ O-NET 2560 ชั้น ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.13 KB 106
บันทึกการสังเกตชั้นเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.13 KB 320
ตารางการนิเทศการสอนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.41 KB 183
ฟอร์มแจ้งนักเรียนติด 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 14.41 KB 197
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ O-NET 60 ระดับ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.98 KB 197
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ O-NET 60 ระดับ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.22 KB 141
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน การจบการศึกษา60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.5 KB 157
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน60 Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 194
คู่มือ sgs60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 864.47 KB 195
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 566.77 KB 737
GPA นักเรียน + O-NET (ม.6 ปี59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84 KB 149
สรุป O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 135
แนวการวัดและประเมินผล2551 Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 7929
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 169.5 KB 327
หลักสูตรแกนกลาง 2551 459
แนวทางการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.71 MB 219
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสตรแกนกลาง51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 320
รูปแบบข้อสอบ และกระดาษคำตอบแบบมีตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ final Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 806
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 1471
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 299
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 252
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 203
แบบฟอร์มกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 858
แบบเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 27.29 KB 294
แบบรายงานผลงานดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 14.91 KB 261
คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 386
ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน(ปกครอง)/กิจการนักเรียนฯ
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 196.5 KB 82
วิเคราะห์การถอดบทเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 80
นำเสนอถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง Unkown Document ขนาดไฟล์ 601.32 KB 86
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 121.16 KB 100
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 196.5 KB 307
แบบบันทึกภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.61 KB 412
แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 67.97 KB 338
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 2562 9
เอกสารควบคุมภายใน2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.3 KB 23
แบบรายงานขอซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 56.86 KB 32
แบบรายงานขอจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 55.58 KB 23
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 48
รายงานประเมินผลโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 97
ตารางขวางสุปโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.21 KB 102
แบบการเขียนโครงการ ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 356.5 KB 188
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.7 KB 184
เอกสารควบคุมภายในเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 20.73 KB 53
เอกสารควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 382.25 KB 47
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปี 2561( 5 ฝ่าย) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.56 MB 264
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปี 2561 (วิชาการ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.21 MB 267
ตารางขวาง ใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.68 KB 146
ตัวอย่างการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2560 ปรับปรุง 19 มีค 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 179
ตาราง 1 ตารางแผนปฏิบัติการโรงเรียน(ตารางขวาง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.58 KB 146
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.76 KB 140
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปี2560 (ปรับปรุง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 252
รวมโครงการ แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.09 MB 220
ตัวอย่างเขียนโครงการปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 189
แบบประเมินโครงการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 135
แบบฟอร์มเอกสารควบคุมภายใน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 112
แบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 211
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 267
แผนปฏิบัติการโรงเรียนปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 318
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_ฝ่ายวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 224
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_5 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 198
แบบประเมินโครงการ2558 Word Document ขนาดไฟล์ 188.5 KB 232
แผนปฏิบัติการ2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.08 MB 320
ฝ่ายธุรการ
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211.58 KB 131
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 332.47 KB 51
รายงานการประชุมคณะครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.47 KB 14
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานกาาสอน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.03 KB 164
ปกบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 125.23 KB 50
แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 99
ระเบียบการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.54 KB 72
แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 121
แบบรายงานผลการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 97.75 KB 175
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.06 KB 149
แบบใบลาป่วย Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 143
แบบขอสับเปลี่ยนตรวจเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 121
แบบขอสับเปลี่ยนการอยู่เวรยาม Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 129
มอบอำนาจสำเนา ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.54 KB 141
เปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.82 KB 129
แบบคำขอใช้วุฒิปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง/ปรับเงินเดือนใน ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.22 KB 154
แบบคำขอให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.73 KB 131
แบบฟอร์มการลาออกจากราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.15 KB 119
แบบขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 739.06 KB 136
แบบบันทึกข้ออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.06 KB 151
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 130
แบบขอเปลี่ยนตรวจการอยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 119
แบบขอเปลี่ยนการอยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 125
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 223
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์มแผน แบบประเมินและแบบรายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 1450
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
รายงานเอกสารยุงลาย Word Document ขนาดไฟล์ 27.25 KB 53
แบบบันทึก ขอปรับปปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 161
วิชาการ
แบบฟอร์มจิตอาสา กยศ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.76 KB 78