Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 102
ระเบียบการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.22 KB 8
ระเบียบการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.05 KB 7
1 แบบคำขอAD CARD มวยสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.73 KB 6
2 ENTRY FOR NAME 1 มวยสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.43 KB 5
3 ENTRY FOR NUMBER มวยสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 389.06 KB 5
4 Entry form by name 11 มวยสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 436.24 KB 5
1 แบบคำขอ AD CARD มวยไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.73 KB 6
2 ENTRY FORM BY NAME I มวยไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.43 KB 8
3 ENTRY FORM BY NUMBER มวยไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 351.15 KB 5
4 Entry form by name II มวยไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 438.5 KB 7
ฝ่ายวิชาการ
คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 171
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้ผลการเรียน 0, ร, มส, มผ Word Document ขนาดไฟล์ 20.95 KB 208
เอกสารเกี่ยวกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 224
แบบรายงานผลงานดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 14.91 KB 94
แบบเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 27.29 KB 118
แบบฟอร์มกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 381
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงเมื่อ 16 มิถุนายน 2559) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 260.5 KB 562
รายงานการศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 109
คู่มือ SGS new59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 872.57 KB 87
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 31
ฟอร์มการเขียนวิจัยในชั้นเรียน พร้อม ปฏิทินการส่งวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 51
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 26
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 34
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 479 KB 93
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 204
รูปแบบข้อสอบ และกระดาษคำตอบแบบมีตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ final Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 152
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสตรแกนกลาง51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 77
แนวทางการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.71 MB 33
หลักสูตรแกนกลาง 2551 86
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 169.5 KB 44
แนวการวัดและประเมินผล2551 Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 68
สรุป O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 5
GPA นักเรียน + O-NET (ม.6 ปี59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84 KB 5
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
แผนปฏิบัติการ2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.08 MB 170
แบบประเมินโครงการ2558 Word Document ขนาดไฟล์ 188.5 KB 107
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_5 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 53
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_ฝ่ายวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 81
แผนปฏิบัติการโรงเรียนปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 146
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 87
แบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 36
ฝ่ายธุรการ
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 75
แบบขอเปลี่ยนการอยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 0
แบบขอเปลี่ยนตรวจการอยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 0
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 0
แบบบันทึกข้ออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 41.63 KB 0
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์มแผน แบบประเมินและแบบรายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 234