กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒

Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๕

Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๕   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.38 KB
  • พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๕

Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๕   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖

Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.3 KB
  • พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖

Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
  • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๖๑

Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๖๑   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.47 KB
  • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๖๑

Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๖๑   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 547.21 KB