ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์

Adobe Acrobat Document แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 544.35 KB