รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

1. รายงานเงินคงเหลือ

Adobe Acrobat Document รายงานการกำกับติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน-รายงานเงินคงเหลือ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.11 KB

2. รายรับของโรงเรียน

Adobe Acrobat Document รายงานการกำกับติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน-รายรับของโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.28 KB

3. รายจ่ายของโรงเรียน

Adobe Acrobat Document รายงานการกำกับติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน-รายจ่ายของโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.85 KB

4. รายจ่ายของโรงเรียน ครั้งที่ 1

Adobe Acrobat Document รายจ่ายของโรงเรียน ครั้งที่ 1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.08 KB

5.รายจ่ายของโรงเรียน ครั้งที่ 2

Adobe Acrobat Document รายจ่ายของโรงเรียน ครั้งที่ 2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.85 KB