การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

1. นโยบายเกี่ยวกับการยกระดับการประเมิน ITA ของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ -ของปีการศึกษา 2563
เพื่อไปสู่ระดับ A
2. การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
3. ประกาศเจตจำนงค์ของสถานศึกษา
4. ออกมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ตัวอย่างกิจกรรมเช่น

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่เด็กดี