ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอน ของครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 84) 05 ต.ค. 61
ตารางเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 371) 05 ต.ค. 61
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 111) 20 ส.ค. 61
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 80) 20 ส.ค. 61
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (อ่าน 195) 02 ก.ค. 61
แบบบันทึกส่งใช้เงินยืม (อ่าน 155) 02 ก.ค. 61
รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 179) 27 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (อ่าน 180) 25 มิ.ย. 61
สัญญายืมเงิน (อบรมคูปองครู) (อ่าน 388) 13 มิ.ย. 61
บันทึกขออนุมัติไปราชการ (คูปอง) (อ่าน 194) 12 มิ.ย. 61
แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย/ยืมเงิน อบรมคูปองครู (อ่าน 163) 12 มิ.ย. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 151) 11 มิ.ย. 61
ปก ID Plan (อ่าน 427) 06 มิ.ย. 61
แบบฟอร์ม ID Plan (อ่าน 212) 23 พ.ค. 61
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2561 (อ่าน 655) 05 พ.ค. 61
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2561 (อ่าน 652) 05 พ.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร (อ่าน 397) 19 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารโรงเรียนศรีสำโรงชนูถัมภ์ (อ่าน 634) 08 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 303) 23 ก.พ. 61
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 332) 01 ก.พ. 61
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑฺ์ฝึกทักษะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 319) 01 ก.พ. 61
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีปร (อ่าน 289) 01 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (อ่าน 502) 24 ม.ค. 61
เอกสาร/สไลด์คอมพิวเตอร์ ประกอบการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (อ่าน 306) 18 ม.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ล่าสุด ณ วันที่ 3 มกราคม 2561 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) (อ่าน 379) 03 ม.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ล่าสุด ณ วันที่ 3 มกราคม 2561 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) (อ่าน 373) 03 ม.ค. 61
คำสั่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 403) 03 ต.ค. 60
ปก PLC (อ่าน 1547) 11 ก.ย. 60
แบบบันทึกกระบวนการ PLC ของแต่ละกลุ่ม (อ่าน 489) 10 ก.ย. 60
บันทึกการพัฒนาการเรียนการสอน PLC (อ่าน 506) 07 ก.ย. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 440) 11 ก.ค. 60
ประกาศโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เรื่องการสรรหาครูชาวต่างชาติ (สอนภาษาอังกฤษ) (อ่าน 584) 08 พ.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร (อ่าน 516) 31 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 511) 18 มี.ค. 60
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1001) 14 ก.พ. 60
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (อ่าน 530) 24 ม.ค. 60
ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (อ่าน 790) 04 ก.ค. 59
ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (อ่าน 659) 04 ก.ค. 59
จดหมายข่าวศช.ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (อ่าน 648) 09 มิ.ย. 59
คำสั่งแต่งตั่้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ตอนกลางคืน (ชาย) ประจำสถานศึกษา เดือนเมษายน - พฤษภาคม 255 (อ่าน 719) 30 มี.ค. 59