ผลงานของนักเรียน
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ขอแสดงความยินดีกับ นายตรีวุฒ ครุธทอง เยาวชนดีเด่นจังหวัดสุโขทัย
ขอแสดงความยินดี รางวัลนักเรียนพระราชทาน
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL
มอบรางวัลให้กับตัวแทนนักกีฬาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์”
รับมอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563
มอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่เข้าร่วมรายการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล
เข้าร่วมงาน แสดงนวัตกรรมเยาวชนระดับชาติ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม National Youth’s innovation fair 2020 ค่าย 3 จัดโดยโครงการ Move world together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มอบรางวัลให้นักกีฬา 2563
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2จากการประกวด science show มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) จากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ (science show) จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านในรอบตัดสินประเภทการนำเสนอ เรื่องความสัมพันธ์ของชนิดและปริมาณลูกน้ำยุงลายกับการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในเขตอำเภอศรีสำโรงเข้าร่วมในโครงการ “GLOBE Student Research Competition 2020 (GLOBE SRC 2
ชนะเลิศการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2020
รางวัลการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์ฝึกย่อยศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ศูนย์ฝึกที่ 5 รร.เมืองเชลียง
รางวัลนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยได้รับรางวัลเหรียญทองในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประจำตำบล
มอบรางวัลให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันรายการแข่งขัน กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดสุโขทัยประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 8-15 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
รับมอบรางวัลจากการประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ มารยาทไทย และมารยาทในสังคม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ห้วยดั้ง 63 คัพ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 อายุไม่เกิน 14 ปีรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 อายุไม่เกิน 16 ปี ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ห้วยดั้ง 63 คัพ
รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ต้านยาเสพติด ทะเลหลวงฟุตบอล คัพ2020 รุ่นอายุ 13ปี
มอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลไพรมิสเตอร์คัพประจำปี 2563
ชนะเลิศการแข่งขัน สตีทฟุตบอล street soccer ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ACE Youth Camp 2020 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มอบเกียรติบัตรและเข็มความดี โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ นางสาวศุภกานต์ นวรัตนารมย์ ประธานสภานักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา2562
มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท ให้แก่นางสาวศุภกานต์ นวรัตนารมย์ ในโครงการสรรหา “คนดีศรีสังคม”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร โครงการเด็กดีเพื่อสังคมปี4
รางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคัดลายสือไทยเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2563
รางวัลรองชนะเลิศในการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประเภทขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ เสียงใสไมค์ชมพู “ ณ จังหวัด สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (To be number one Idol)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวด "วิจิตรตระการกรองร้อยสำหรับขนมมงคล" (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และรางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
รางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทำพานพุ่ม ชนะเลิศการประกวดพานพุ่มเนื่องในวันมาฆบูชา จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับวัดพระขาวชัยสิทธิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวด Sukhothai Got Talent (To be number one)