เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SMILE (อ่าน 318) 14 ต.ค. 65
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 7 โครงสร้างดวงอาทิตย์ (อ่าน 368) 21 ก.ย. 65
รายงานการใช้นวัตกรรม PISA (อ่าน 353) 21 ก.ย. 65
แผนการจัดการเรียนรู้ เรือง การหมุนเวียนของอากาศ (อ่าน 409) 28 ส.ค. 65
แผน SMILE model (อ่าน 447) 29 ก.ค. 65
แผนการสอนหน้าเดียว (อ่าน 801) 29 ก.ค. 65
การศึกษาปริมาณฝุ่นPM2.5 ในโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (อ่าน 623) 24 ม.ค. 65
สื่อการสอนเรื่อง กัมมันตรังสี (PPT) (อ่าน 654) 04 พ.ย. 64
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา2563 (อ่าน 5603) 13 พ.ค. 64
การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562 : นางสาวอัมพวัน ด่วนเดิน (อ่าน 756) 18 มี.ค. 64
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา2562 (อ่าน 2198) 07 ต.ค. 63
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ชนชั้นทางสังคมวัฒนธรรมแบบเจ้าขุนมูลนายในกรุงศรีอยุธยา โดย นายเชษฐา เพชรคง (อ่าน 438) 16 ส.ค. 62
นวัตกรรมเรื่อง การค้าสมัยอยุธยา รายวิชา ประวัติศาสตร์ 2 รหัสวิชา ส31106 โดย นายเชษฐา เพชรคง (อ่าน 187) 16 ส.ค. 62
นวัตกรรมเรื่อง เวลาทางประวัติศาสตร์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 1 รหัสวิชา ส31103 (อ่าน 361) 28 ก.ย. 61
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง Entertainment and Text นางสาวสิริอมร หวลหอม (อ่าน 2379) 03 ม.ค. 61
นวัตกรรมเรื่อง การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย รายวิชา ประวัติศาสตร์ 1 รหัสวิชา ส31103 (อ่าน 314) 29 ก.ค. 60
ชุดกิจกรรม เรื่อง ความเร่ง เจ้าของผลงาน นางรุจิรา คลังคง (อ่าน 2929) 16 มี.ค. 60
นวัตกรรมเรื่อง สภาพเศรษฐกิจและสังคมสมัยสุโขทัย รายวิชา ประวัติศาสตร์ 1 รหัสวิชา ส31103 (อ่าน 328) 14 มิ.ย. 59