คำสั่งโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มิถุนายน 2566 (อ่าน 7) 01 มิ.ย. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่เด็กดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 41) 16 พ.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 37) 16 พ.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 39) 16 พ.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 42) 16 พ.ค. 66
คำสั่งรับลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 34) 12 พ.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา) (อ่าน 81) 08 พ.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 147) 08 พ.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 82) 08 พ.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนพฤษภาคม 2566 (อ่าน 107) 30 เม.ย. 66
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน เมษายน 2566 (อ่าน 135) 29 มี.ค. 66
คำสั่งรับนักเรียนระดับชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 212) 27 มี.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินโครงการห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 172) 17 มี.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มีนาคม 2566 (อ่าน 180) 28 ก.พ. 66
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 248) 15 ก.พ. 66
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (อ่าน 211) 27 ม.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 236) 26 ม.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มกราคม 2566 (อ่าน 274) 29 ธ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 235) 15 ธ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 271) 01 ธ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 309) 30 พ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กลุ่มใหม่) ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 249) 02 พ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 272) 31 ต.ค. 65
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 (อ่าน 248) 28 ต.ค. 65
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 (อ่าน 267) 28 ต.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำเขตพื้นที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 240) 28 ต.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 233) 28 ต.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา) (อ่าน 258) 26 ต.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 302) 21 ต.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 287) 21 ต.ค. 65
คำสั่ง 131/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 488) 21 ก.ย. 65
คำสั่ง 131/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 238) 21 ก.ย. 65
คำสั่ง 131/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 260) 21 ก.ย. 65
คำสั่ง 131/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 277) 21 ก.ย. 65
คำสั่ง 131/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 303) 21 ก.ย. 65
คำสั่ง 131/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 233) 21 ก.ย. 65
คำสั่งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่1/65 (อ่าน 271) 19 ก.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน กันยายน 2565 (อ่าน 273) 01 ก.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน สิงหาคม 2565 (อ่าน 264) 27 ก.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน กรกฎาคม 2565 (อ่าน 289) 01 ก.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 314) 28 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา) (อ่าน 275) 28 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 309) 17 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 309) 17 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำเขตพื้นที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เทอม 1 2565 (อ่าน 309) 13 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1834) 09 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 298) 01 มิ.ย. 65
คำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนมิถุนายน 2565 (อ่าน 353) 31 พ.ค. 65
คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 312) 12 พ.ค. 65
คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 382) 12 พ.ค. 65