กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเชษฐา กันนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์
2558 ปริญญาโท วิทยาลัยทองสุข บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
7 มิถุนายน 2556 - 10 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ครูผู้ช่วย และครูคศ. 1
11 พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ครู คศ. 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล