กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายบุญเกิด เผือกใต้
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : koet.423@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
2529 ประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
2531 ปริญญาตรี เอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก
2554 ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
22 มิถุนายน 2536 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์1
15 กันยายน 2537 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อาจารย์1
1 ตุลาคม 2545 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อาจารย์ 2
24 ธันวาคม 2547 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ครู
1 กุมภาพันธ์ 2549 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ครูชำนาญการ
11 กุมภาพันธ์ 2552 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ครูชำนาญการพิเศษ
ุ6 พฤษภาคม 2553 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 โล่รางวัลเกียรติยศ จากสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ
2 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทครูผู้สอน มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"