ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสาร คู่มือ
ฝ่าย/กลุ่มงานภายในโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ไกรใน กงไกรลาศ 0 5594 0628
2 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย 055-613-951
3 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ศรีนคร
4 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย 055911508
5 โรงเรียนเมืองเชลียง หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย 0-5567-1034
6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ คลองตาล ศรีสำโรง 055682538
7 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม นาขุนไกร ศรีสำโรง 055010211
8 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม บ้านไร่ ศรีสำโรง 055-685011
9 โรงเรียนวังทองวิทยา วังทอง ศรีสำโรง 055-641606
10 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม คลองกระจง สวรรคโลก 055-911200
11 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย 0-5561-1786
12 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม บ้านสวน เมืองสุโขทัย 055699403
13 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ยางซ้าย เมืองสุโขทัย
14 โรงเรียนลิไทพิทยาคม เมืองเก่า เมืองสุโขทัย 055-697087