ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 6
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2563
งบประมาณ : 18,887,000.-
เพิ่มเติม..