ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน
นางสาวสายบัว มูลทา หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน
นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวสิริอมร หวลหอม หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย
นางฐิติพร เทียนศรี หัวหน้างานกิจกรรมทั่วไป
นางสาวฐิตินาฏ ปันโงน หัวหน้างาน TO BE NUMBER ONE
นายไตรรงค์ กล่าบุตร หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
นางสาววิมลรัตน์ บุญคง
นางสาวสุพัตตรา หลักคา