พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION)

1.  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  และเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล
2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล
3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.  พัฒนาผู้บริหาร  ครู  บุคลากร ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล
6.  พัฒนาผู้เรียนเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและมีศักยภาพเป็นพลโลก
7.  พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนา
8.  พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


เป้าประสงค์ (GOAL)
  1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  และเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล
2.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล
3.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล
6.  ผู้เรียนมีศักยภาพเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและมีศักยภาพเป็นพลโลก
7. โรงเรียนมีการนิเทศ  ติดตาม ประเมินผล  วิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
8.  ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง