คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการใช้งาน SGS สำหรับครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.15 MB
คู่มือปฎิบัติการการให้บริการห้องพยาบาล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.91 MB
มาตรการการให้บริการอาคารสถานที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.17 KB
มาตรการการให้บริการห้องสมุด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.03 KB