ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธรรมรัตน์ เขาเหิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางมัลลิกา อรัญศรี
ครู คศ.3

นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ
ครู คศ.1

นายอธิพันธ์ ชัยศรี
ครู คศ.2