กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางมัลลิกา อรัญศรี
ครู คศ.3

นายธรรมรัตน์ เขาเหิน
ครู คศ.2

นายอธิพันธ์ ชัยศรี
ครู คศ.2

นายธรรมปพน บัวเขียว