กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธรรมรัตน์ เขาเหิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางมัลลิกา อรัญศรี
ครู คศ.3

นายเอนก อุ่นอุ้ย
ครู คศ.1

นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ
ครู คศ.1

นายอธิพันธ์ ชัยศรี
ครู คศ.1