กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสมบัติ ประจุ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประทีป กองทอง
ครู คศ.3

นางบังอร อ่วมแก้ว
ครู คศ.3

นางเรณู ภุมรา
ครู คศ.3

นางสาวจารุพร สวนปลิก
ครู คศ.3

นางกฤตยา จ้อยสูงเนิน
ครู คศ.3

นายสิงข์ จีนพงษ์
ครู คศ.2

นางสุภัทรา พุฒกรณ์
ครู คศ.2