กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสมบัติ ประจุ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบังอร อ่วมแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวจารุพร สวนปลิก
ครู คศ.3

นางกฤตยา จ้อยสูงเนิน
ครู คศ.3

นางมารศรี ลิ้นจี
ครู คศ.3

นายสิงข์ จีนพงษ์
ครู คศ.2

นางสุภัทรา พุฒกรณ์
ครู คศ.2

นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์
ครู คศ.1

นายภูวิศ ครุฑหลวง
ครูผู้ช่วย