กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสมบัติ ประจุ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประทีป กองทอง
ครู คศ.3

นางบังอร อ่วมแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวจารุพร สวนปลิก
ครู คศ.3

นางกฤตยา จ้อยสูงเนิน
ครู คศ.3

นายสิงข์ จีนพงษ์
ครู คศ.2

นางสุภัทรา พุฒกรณ์
ครู คศ.2