ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสมบัติ ประจุ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบังอร อ่วมแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวจารุพร สวนปลิก
ครู คศ.3

นางกฤตยา จ้อยสูงเนิน
ครู คศ.3

นางมารศรี ลิ้นจี
ครู คศ.3

นางสุภัทรา พุทธกรณ์
ครู คศ.2

นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์
ครู คศ.2

นายภูวิศ ครุฑหลวง
ครู คศ.1

นายพงศกร ยืนยง
ครูผู้ช่วย