กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสมบัติ ประจุ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางบังอร อ่วมแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวจารุพร สวนปลิก
ครู คศ.3

นางกฤตยา จ้อยสูงเนิน
ครู คศ.3

นางมารศรี ลิ้นจี
ครู คศ.3

นางสุภัทรา พุทธกรณ์
ครู คศ.3

นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์
ครู คศ.2

นายภูวิศ ครุฑหลวง
ครู คศ.1

นายพงศกร ยืนยง
ครู คศ.1