กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุรินทร์พร มีหินกอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเดือนงาม ศุภพงศกร
ครู คศ.3

นางรัตนกานต์ ศรีสุขศิริพันธ์
ครู คศ.3

นายวันโชค ขวัญเมือง
ครู คศ.3

นางรมณีย์ สร้อยสน
ครู คศ.3

นางสาวเรวดี เพ็ญศรี
ครู คศ.3

นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์
ครู คศ.3

นางวรวรรณ พิมพ์แสง
ครู คศ.2

นางรวีวรรณ สุขรอด
ครู คศ.2

นางรุจิรา คลังคง
ครู คศ.2

นางสาวจันท์ปภา เพิ่มพูล
ครู คศ.1

นางสาวนภาศรี สงสัย
ครูผู้ช่วย

นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรมี
พนักงานราชการ