กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุรินทร์พร มีหินกอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเดือนงาม ศุภพงศกร
ครู คศ.3

นางอำพรรณ ใบศรี
ครู คศ.3

นางรัตนกานต์ ศรีสุขศิริพันธ์
ครู คศ.3

นายวันโชค ขวัญเมือง
ครู คศ.3

นายสุริยา ชาปู่
ครู คศ.2

นายสัญชัย ใบศรี
ครู คศ.3

นางวรวรรณ พิมพ์แสง
ครู คศ.2

นางรมณีย์ สร้อยสน
ครู คศ.3

นางสาวเรวดี เพ็ญศรี
ครู คศ.3

นางรวีวรรณ สุขรอด
ครู คศ.2

นางรุจิรา คลังคง
ครู คศ.2

นางสาวจันท์ปภา เพิ่มพูล
ครูผู้ช่วย

นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรมี
พนักงานราชการ

นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์
ครู คศ.3

นางสาวนภาศรี สงสัย
ครูผู้ช่วย