กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุรินทร์พร มีหินกอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวันโชค ขวัญเมือง
ครู คศ.3

นางรมณีย์ ดอยแก้วขาว
ครู คศ.3

นางสาวเรวดี เพ็ญศรี
ครู คศ.3

นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0899606996
อีเมล์ : supitcha2516@Gmail.com

นางวรวรรณ พิมพ์แสง
ครู คศ.3

นางรุจิรา คลังคง
ครู คศ.3

นางรวีวรรณ สุขรอด
ครู คศ.3

นางสาวจันท์ปภา เพิ่มพูล
ครู คศ.2

นางสาวไพลิน นวลหงส์
ครู คศ.2

นางสาวนภาศรี สงสัย
ครู คศ.1

นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์
ครู คศ.1

นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรมี
พนักงานราชการ

นางนิตยา มั่งมี
ครู คศ.3

นางสาวสุภาพร ปัญญา
ครู คศ.2

นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน
ครู คศ.1

นางสาวกนต์รพี เพิ่มพูล
ครู คศ.1

นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัย
ครู คศ.1