กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุรินทร์พร มีหินกอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเดือนงาม ศุภพงศกร
ครู คศ.3

นายวันโชค ขวัญเมือง
ครู คศ.3

นางรมณีย์ สร้อยสน
ครู คศ.3

นางสาวเรวดี เพ็ญศรี
ครู คศ.3

นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์
ครู คศ.3

นางวรวรรณ พิมพ์แสง
ครู คศ.3

นางรุจิรา คลังคง
ครู คศ.3

นางรวีวรรณ สุขรอด
ครู คศ.2

นางสาวจันท์ปภา เพิ่มพูล
ครู คศ.1

นางสาวไพลิน นวลหงส์
ครู คศ.1

นางสาวนภาศรี สงสัย
ครู คศ.1

นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์
ครูผู้ช่วย

นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรมี
พนักงานราชการ