กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุรินทร์พร มีหินกอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเดือนงาม ศุภพงศกร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางรัตนกานต์ ศรีสุขศิริพันธ์
ครู คศ.3

นายวันโชค ขวัญเมือง
ครู คศ.3

นางรมณีย์ สร้อยสน
ครู คศ.3

นางสาวเรวดี เพ็ญศรี
ครู คศ.3

นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางวรวรรณ พิมพ์แสง
ครู คศ.2

นางรวีวรรณ สุขรอด
ครู คศ.2

นางรุจิรา คลังคง
ครู คศ.3

นางสาวจันท์ปภา เพิ่มพูล
ครู คศ.1

นางสาวไพลิน นวลหงส์
ครู คศ.1

นางสาวนภาศรี สงสัย
ครู คศ.1

นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์
ครูผู้ช่วย

นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรมี
พนักงานราชการ