ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0899606996
อีเมล์ : supitcha2516@Gmail.com
ที่อยู่ :
43/3 หมู่ 7 ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2543 ปริญญาโท กศ.ม. วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก /คณะบัณฑิตวิทยาลัย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา เคมี
2537 ปริญญาตรี /กศ.บ.วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก /คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ เคมี
2534 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
2530 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
2527 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
18 พฤษภาคม 2538 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย อาจารย์ 1 ระดับ 3
มิถุนายน 2550 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ครูชำนาญการ อันดับ คศ.2
17 มี่นาคม 2556 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล