ฝ่ายวิชาการ
นางวรวรรณ พิมพ์แสง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางชุติมา สวนปลิก หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวเรวดี เพ็ญศรี หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลการเรียน
นางฐิติพร เทียนศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสุรินทร์พร มีหินกอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเชษฐา เพชรคง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
นายบุญฤทธิ์ อยู่คร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวปิญาณี บูรณะชาต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางนิตยา มั่งมี หัวหน้างานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
นายสมบัติ ประจุ หัวหน้างานนิเทศการจัดการเรียนการสอน
นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัย หัวหน้างานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นางสาวพัทธนันท์ สวัสดี หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสาวสุธาทิพย์ พูลเลิศ หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
นางชุลี ครุฑแก้ว หัวหน้างานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
นางสาวนิฐาพรรณ ช่างนาวา หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา
นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทอง หัวหน้างานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ
นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรมี
นางสาวขวัญตา ชาคามี