ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
นางกฤตยา จ้อยสูงเนิน หัวหน้างานการเงิน
นางสาวณัฐสุดา นงค์แย้ม หัวหน้างานควบคุมและตรวจสอบภายใน
นางสาวนฤมล สุดเงิน หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน
นางสาวจารุพร สวนปลิก หัวหน้างานระดมทรัพยากร
นางสาวนงนุช แสงทอง หัวหน้างานบัญชี
นางบังอร อ่วมแก้ว เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวภัทรสุดา เนียมดวง เจ้าหน้าที่การเงิน/หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต
นางสาวปิญาณี บูรณะชาต หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน
นางลาจวน สุขทรัพย์ทวีผล หัวหน้างานแผนงาน