คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว อุ้มบุญ ทับชุ่ม
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 0864885209
อีเมล์ : 20311@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นาย ปารเมศ ดีพร้อม
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0646757102
อีเมล์ : 19558@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นาย นพปฎล เพ็ชรอยู่
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0989756330
อีเมล์ : 19361@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นาย ภูธเนศ เรืองบุตร
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนฝ่ายอำนวยการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0956413278
อีเมล์ : 20301@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ปาณจรีย์ มุ่งครอบกลาง
ตำแหน่ง : รองประธานสภาฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0948964903
อีเมล์ : 19580@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว จินตนา เสือเพ็ง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0951284629
อีเมล์ : 19453@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นาย กิตติพงษ์ บุญญพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขาณุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0988031548
อีเมล์ : 19440@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ชนิภรณ์ บุดดา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0938893271
อีเมล์ : 19373@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว อรกมล จักษุสุวรรณ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0910464091
อีเมล์ : 19616@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ภิญญาพัชญ์ พันธ์ศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0979505274
อีเมล์ : 20274@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว สังวาลย์ สุขมา
ตำแหน่ง : สรุปผลปละรายงานผลการดำเนินงาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 0652589816
อีเมล์ : 20309@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ภัทรธิดา บัวเทศ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 0971941435
อีเมล์ : 20305@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว นาตยา สังข์อ่อน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายแผนงานและโครงการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0947620611
อีเมล์ : 19462@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ภัชรินทร์ พานทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0845764454
อีเมล์ : 19427@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว หวันยิหวา เจริญศิลป์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0992980630
อีเมล์ : 19394@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ชนาภัทร พรมใบ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายดำเนินงานและติดตามมติการประชุม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0638060406
อีเมล์ : 19503@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นาย กีรติ บัวศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0953585280
อีเมล์ : 19442@ssr.sc.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ชนัญธิดา พูลนิ่ม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0643549679
อีเมล์ : 19538@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว สรัญญา บุญมั่น
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0982468637
อีเมล์ : 19475@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ปาณิสรา เอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0968864698
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว วรพิชชา รัตนแย้ม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานฝ่ายพัสดุและอุปกรณ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0947044172
อีเมล์ : 19509@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นาย กฤษฎากร คำรุณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0646900224
อีเมล์ : 19438@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นาย ณัฐ​ดนัย​ มี​หิรัญ​
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมประชาธิปไตย​ในโรงเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0949209257
อีเมล์ : 19487@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นาย ปารวัฒน์ แก้วบุรี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานฝ่ายกิจกรรมทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0826640429
อีเมล์ : 19363@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นาย ถิรณัฐ เพิ่มเพียร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0953571066
อีเมล์ : 19627@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นาย ศุภวิชญ์ ทิพย์ชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้างานฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0969302650
อีเมล์ : 19367@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ฐนัชชา จันทร์เดช
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0613684422
อีเมล์ : 19575@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นาย มนัส อินทร์จันทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0826125586
อีเมล์ : 19407@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นาย ธนากร กล่อมจาด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0627292313
อีเมล์ : 19359@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นาย สรยุทธ ปรีการ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0654164660
อีเมล์ : 19637@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ธนพร แก้วปาน
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน to be number one
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0620272618
อีเมล์ : 19419@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว วิมลณัฐ วัฒกี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0953075925
อีเมล์ : 19388@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ณัฐพร ชูพันธ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและติดตามการประชุม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 0830624193
อีเมล์ : 19416@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว นราวัลย์ โวหารพจน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายพัสดุเเละอุปกรณ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0646217663
อีเมล์ : 19461@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว นันทพร พุ่มมาก
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0830846341
อีเมล์ : 19379@ssr.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว นันท์นภัส จันทร์พรม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0902575325
อีเมล์ : eyenannapas.2004@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ณัฐกานต์ นุเวที
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและติดตามการประชุม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0963980279
อีเมล์ : 19460@ssr.ac.th