ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 ส.ค. 63 การอบรม พัฒนาการสร้างข้อสอบ และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายวิชาการ
02 ส.ค. 63 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม ว21/2560
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
22 ก.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
08 ม.ค. 63 ถึง 10 ม.ค. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
29 ก.พ. 59 ถึง 02 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียน
01 ก.พ. 59 ถึง 05 ก.พ. 59 ประเมินโครงงานรอบแรก