ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ธ.ค. 58 ถึง 29 ธ.ค. 58 ประเมินผลกลางภาคเรียน
20 ม.ค. 59 ถึง 22 ม.ค. 59 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และค่ายพุทธบุตร
29 ม.ค. 59 แนะแนวศึกษาต่อนักเรียนชั้น ม.6
30 ม.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
01 ก.พ. 59 ถึง 05 ก.พ. 59 ประเมินโครงงานรอบแรก
10 ก.พ. 59 กิจกรรมประชุมครู นำเสนผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ์ แต่งกายสุภาพ งานแผนงาน
12 ก.พ. 59 งานนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ
23 ก.พ. 59 ถึง 24 ก.พ. 59 การเรียนติว GAT มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ์ ฝ่ายวิชการ
25 ก.พ. 59 ถึง 26 ก.พ. 59 กิจกรรมออกแนะแนวโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนเขตพื้นที่บริการ ฝ่ายวิชาการ งานแนะแนว
26 ก.พ. 59 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา2558
27 ก.พ. 59 ติว GAT รอบ 2 นักเรียน ม 5 6
29 ก.พ. 59 ถึง 02 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียน
04 มี.ค. 59 ถึง 07 มี.ค. 59 การอบรมศึกษาดูงานการพัฒนาโรงเรยนมาตรฐานสากล