ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน(ปกครอง
นายฉลวย ลิ้นจี่ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
นายมานพ จันทร์หอม หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวนิฐาพรรณ ช่างนาวา หัวหน้างานจิตวิทยาในโรงเรียน
นายชัยรัตน์ สังข์สีแก้ว หัวหน้างานเวรประจาวัน/หัวหน้าระดับชั้น ม.2
นายพงศกร ยืนยง หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมฯ
นายบุญฤทธิ์ อยู่คร หัวหน้างานป้องกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
นายมนตรี ขอบุญ หัวหน้างานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด/โรคเอดส์/หัวหน้างานระดับชั้น ม.1
นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน หัวหน้างานระดับชั้น/หัวหน้าระดับชั้น ม.6/หัวหน้างานห้องเรียนสีขาว
ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ ทองมาก หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
นางสาวสุพรรษา แจ้งแก้ว หัวหน้างานศาสตร์พระราชาฯ
นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทอง หัวหน้าระดับชั้น ม.3
นางสาวสุธาทิพย์ พูลเลิศ หัวหน้าระดับชั้น ม.4
นางกฤตยา จ้อยสูงเนิน หัวหน้าระดับชั้น ม.5
นางรุจิรา คลังคง หัวหน้างานเวรยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
นางสาวสุภัทรา พุทธกรณ์ หัวหน้างานสถานศึกษาปลอดภัย
นางสาวกนต์รพี เพิ่มพูล หัวหน้างานสารสนเทศฝ่าย/หัวหน้างานทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
นางสาวธนัชพร ท้องฟ้า