ฝ่ายอำนวยการ
นางสาวสมสมร ทีภูเวียง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นางมารศรี ลิ้นจี่ หัวหน้างานสารบรรณ
นายภูวิศ ครุฑหลวง หัวหน้างานวินัยและรักษาวินัย
นางสาวพรวนทอง ลาดปะละ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
นางอรุญ ปวีร์ สิทธิปกร หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
นางสาวปาริชาติ กุศล หัวหน้างานสวัสดิการครู
นางสาวไพลิน นวลหงษ์ หัวหน้างานยานยนต์และพาหนะ
นางจิดาภา เข็มพล หัวหน้างานปฏิคม
นางสาวชารดา บริสุทธิ์ หัวหน้างานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
นางรวีวรรณ สุขรอด หัวหน้างานบริหารอัตรากำลัง
นางประภาศรี จันโททัย หัวหน้างานอัดสาเนา/ถ่ายเอกสาร