กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเงิน
✤ กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดูแล-บำรุงรักษาใช้และ-2564
✤ การจัดส่งสำเนาสัญญาหนึ่งล้านให้สรรพากร-ว-49-ลว-11-ม.ค.62
✤ การประกาศผลผู้ชนะราคากรณีที่ไม่ลวใน-e-GP
✤ ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี
✤ คู่มือการประกาศราคากลาง-ว-206-ลว-1-พ.ค.62
✤ ซ้อมควาเข้าใจการลดค่าปรับ-ตามมาตรา-102-วรรคหนึ่ง2
✤ ซ้้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุ-โดยวิธีขายทอดตลาด
✤ ซ้อมความเข้าใจการช่วยเหลือ-โควิด-19
✤ ซ้อมความเข้าใจการตัดข้อความในประกาศ-ที่-ปปช.กำหนด
✤ ซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญา
✤ ซ้อมความเข้าใจการอุทธรตามมาตรา-117
✤ แนวปฏิบัติการยกเลิกสัญญา
✤ พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ-2562
✤ พรบ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร-พงศ.-2562
✤ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-พ.ศ.-2560
✤ พระราชกฤษฎีการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฉบับที่-1-8
✤ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560
✤ มอบอำนาจอนุมัติค่าการศึกษาบุตร
✤ ระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-พ.ศ.2554
✤ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560
✤ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับที่2พ.ศ.2564
✤ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง-การรับเงิน-การจ่ายเงิน-พ.ศ.2562
✤ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ-พ.ศ.-2553
✤ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลอง-2562
✤ ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยเงินบริจาค-2552
✤ ระเบียบการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร-2560
✤ ระเบียบบริหารงบประมาณ2562
✤ ว-89-พัสดุที่รับส่งเสริมสนับสนุน
✤ ว-119
✤ ว.2812-การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
✤ วินัยการเงินการคลังภาครัฐ
✤ หนังสือมอบอำนาจ-การจ้างลูกจ้างชั่วคราว
✤ หนังสือเวียนคำจำกัดความค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง-ว-259-ลงวันที่-4-มิ.ย.-61
✤ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมเสริ้ามความรู้ให้นักเรียน
✤ หารือกำหนดวันสิ้นสุดแห่งสัญญาเบิกค่าเช่า
✤ อัตราค่าการศึกษาบุตร2559
✤ อำนาจเก็บรักษาเงินของรร.

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
✤ ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2548
✤ ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2548
✤ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-พ.ศ.-2553
✤ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง-รวม-หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-พ.ศ.-2550
✤ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา-พ.ศ.-2548
✤ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา-พ.ศ.-2548
กฎ ก.ค.ศ
✤ กฎ-ก.ค.ศ.-การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2561
✤ กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง-พ.ศ.-2549
✤ กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน-พ.ศ.-2555
✤ กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา-พ.ศ.-2550
✤ กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์-พ.ศ.-2550
✤ กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยโรค-พ.ศ.-2549
✤ กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์-ตัดเงินเดือน-หรือลดเงินเดือน-พ.ศ.-2561
✤ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ-เรื่อง-การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษา
✤ แนวคำวินิจฉัยของ-ก.ค.ศ.
✤ หนังสือสำนักงาน-ก.ค.ศ.-เรื่อง-แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
✤ หนังสือสำนักงาน-ก.ค.ศ.-เรื่อง-การลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
✤ หนังสือสำนักงาน-ก.ค.ศ.-เรื่อง-การสอบสวนปากคำผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก
✤ หนังสือสำนักงาน-ก.ค.ศ.-เรื่อง-ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
✤ หนังสือสำนักงาน-ก.พ.-เรื่อง-การสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
✤ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
✤ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
✤ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
✤ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
✤ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
✤ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม