Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพจน์ จิตต์ภักดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2501 - 2505
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ สุประกอบ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2506 - 2517
ชื่อ-นามสกุล : นางลำดวน กำปั่นทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2517 - 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายลำยง บ่อน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2520 - 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ ฉ่ำกมล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2525 - 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายไพวัน คงกระพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2527 - 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย อินทนกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2535 - 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรง ด่านสันตติวิวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2536 - 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล หิรัญศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2545 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ธรรมปรีชา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547 - 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย อินทโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี คงเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน