กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววิมลรัตน์ บุญคง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเยาวรัตน์ สุขโกษา
ครู คศ.3

นางชุติมา สวนปลิก
ครู คศ.3

นางวิไลพร ฝั้นสกุล
ครู คศ.3

นางสมคิด อำไพ
ครู คศ.2

นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทอง
ครู คศ.2

นายไตรรงค์ กล่ำบุตร
ครู คศ.2

นางสาวนฤมล สุดเงิน
ครู คศ.3

นางฐิติพร เทียนศรี
ครู คศ.2

นายมนตรี ขอบุญ
ครูผู้ช่วย