กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววิมลรัตน์ บุญคง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชุติมา สวนปลิก
ครู คศ.3

นางวิไลพร ฝั้นสกุล
ครู คศ.3

นางสาวนฤมล สุดเงิน
ครู คศ.3

นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทอง
ครู คศ.2

นายไตรรงค์ กล่ำบุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางฐิติพร เทียนศรี
ครู คศ.2

นางสาวเนาวรัตน์ โต๊ะเครื่อง
ครู คศ.2

นางสาวพรวนทอง ลาดปะละ
ครู คศ.2

นายมนตรี ขอบุญ
ครู คศ.1

นางสาวสุธาทิพย์ พูลเลิศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิตินาฏ ปันโงน
ครูผู้ช่วย