กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววิมลรัตน์ บุญคง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชุติมา สวนปลิก
ครู คศ.3

นางวิไลพร ฝั้นสกุล
ครู คศ.3

นางสาวนฤมล สุดเงิน
ครู คศ.3

นางสมคิด อำไพ
ครู คศ.2

นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทอง
ครู คศ.2

นายไตรรงค์ กล่ำบุตร
ครู คศ.2

นางฐิติพร เทียนศรี
ครู คศ.2

นายมนตรี ขอบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธาทิพย์ พูลเลิศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิตินาฏ ปันโงน
ครูผู้ช่วย