ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายไตรรงค์ กล่ำบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววิมลรัตน์ บุญคง
ครู คศ.3

นางชุติมา สวนปลิก
ครู คศ.3

นางวิไลพร ฝั้นสกุล
ครู คศ.3

นางสาวนฤมล สุดเงิน
ครู คศ.3

นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทอง
ครู คศ.3

นางฐิติพร เทียนศรี
ครู คศ.3

นางสาวเนาวรัตน์ โต๊ะเครื่อง
ครู คศ.2

นางสาวพรวนทอง ลาดปะละ
ครู คศ.2

นายมนตรี ขอบุญ
ครู คศ.1

นางสาวสุธาทิพย์ พูลเลิศ
ครู คศ.1

นางสาวฐิตินาฏ ปันโงน
ครู คศ.1

นางสาวชารดา บริสุทธิ์
ครูผู้ช่วย