กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางฐิติพร เทียนศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางชุติมา สวนปลิก
ครู คศ.3

นางวิไลพร ฝั้นสกุล
ครู คศ.3

นางสาวนฤมล สุดเงิน
ครู คศ.3

นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทอง
ครู คศ.3

นายไตรรงค์ กล่ำบุตร
ครู คศ.3

นางสาวเนาวรัตน์ โต๊ะเครื่อง
ครู คศ.2

นางสาวพรวนทอง ลาดปะละ
ครู คศ.2

นายมนตรี ขอบุญ
ครู คศ.1

นางสาวสุธาทิพย์ พูลเลิศ
ครู คศ.1

นางสาวฐิตินาฏ ปันโงน
ครู คศ.1

นางสาวชารดา บริสุทธิ์
ครู คศ.1