ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
8 พ.ค. 2549 - 24 ม.ค.2551 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ครูอัตราจ้าง
25 ม.ค. 2551 - 7 ธ.ค. 2551 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ พนักงานราชการ
8 ธ.ค. 2551 - 4 ต.ค. 2555 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ครู
5 ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล