กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางชุลี ครุธแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวนิฐาพรรณ ช่างนาวา
ครู คศ.2