ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
นายชัยรัตน์ สังข์สีแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
นายวัชรกฤษณ์ อินมี หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายบุญฤทธิ์ อยู่คร หัวหน้างานสาธารณูปโภค
นางสาวสุภาพร ปัญญา หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ์ หัวหน้างานจัดตกแต่งภูมิทัศน์
นายวันโชค ขวัญเมือง หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนและงานโรงเรียนปลอดขยะ
นางจิดาภา เข็มพล หัวหน้างานโรงอาหาร
นางสาวเนาวรัตน์ โต๊ะเครื่อง หัวหน้างานธนาคารออมสินโรงเรียน
นายธรรมรัตน์ เขาเหิน หัวหน้างานบ้านพักครู
นางสาวสุภาวิณี รอดฉ่า หัวหน้างานห้องเรียนอัจฉริยะ
นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์ หัวหน้างานสารสนเทศฝ่ายส่งเสริมฯ
นางสาววัชรียา จันทร์เกษร งานสารสนเทศฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
นางสาวจันท์ปภา เพิ่มพูล งานสารสนเทศฝ่ายส่งเสริมการศึกษา