กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนิตยา มั่งมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจิดาภา เข็มพล
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.สุชีพ ทองมาก
ครู คศ.3

นายมานพ จันทร์หอม
ครู คศ.2

นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ์
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพร ปัญญา
ครู คศ.1

นายวัชรกฤษณ์ อินมี
ครู คศ.1

นางสาวณัฐสุดา ธรรมราช
ครู คศ.1

นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนต์รพี เพิ่มพูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวปนัดดา ธรรมปรีชา
พนักงานราชการ