กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนิตยา มั่งมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชยันต์ ยุบล
ครู คศ.3

นางจิดาภา เข็มพล
ครู คศ.3

นายประดิษฐ์ แสงศิลป์
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.สุชีพ ทองมาก
ครู คศ.3

นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ์
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพร ปัญญา
ครูผู้ช่วย

นายวัชรกฤษณ์ อินมี
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐสุดา ธรรมราช
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวลักษณ์ แสนทิพยนันท์
พนักงานราชการ

นางสาวปนัดดา ธรรมปรีชา
พนักงานราชการ