กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจิดาภา เข็มพล
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.สุชีพ ทองมาก
ครู คศ.3

นายวัชรกฤษณ์ อินมี
ครู คศ.1

นางสาวณัฐสุดา นงค์แย้ม
ครู คศ.1

นางประภาศรี จันโททัย

นางสาวชไมพร ศรศักดิ์
ครู คศ.2

นางสาวนงนุช แสงทอง
ครู คศ.1