กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนิตยา มั่งมี
ครู คศ.3

นางจิดาภา เข็มพล
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.สุชีพ ทองมาก
ครู คศ.3

นายมานพ จันทร์หอม
ครู คศ.2

นางสาวสุภาพร ปัญญา
ครู คศ.1

นายวัชรกฤษณ์ อินมี
ครู คศ.1

นางสาวณัฐสุดา ธรรมราช
ครู คศ.1

นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน
ครู คศ.1

นางสาวกนต์รพี เพิ่มพูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวปนัดดา ธรรมปรีชา
พนักงานราชการ