ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจิดาภา เข็มพล
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.สุชีพ ทองมาก
ครู คศ.3

นายวัชรกฤษณ์ อินมี
ครู คศ.1

นางสาวณัฐสุดา นงค์แย้ม
ครู คศ.1