กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนิตยา มั่งมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจิดาภา เข็มพล
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.สุชีพ ทองมาก
ครู คศ.3

นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ์
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพร ปัญญา
ครูผู้ช่วย

นายวัชรกฤษณ์ อินมี
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐสุดา ธรรมราช
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวลักษณ์ แสนทิพยนันท์
พนักงานราชการ

นางสาวปนัดดา ธรรมปรีชา
พนักงานราชการ

นางสาวกนต์รพี เพิ่มพูล
ครูผู้ช่วย