คณะผู้บริหาร

นายพัฒนพงษ์ สีกา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 055682538
อีเมล์ : pattanapong@ssr.ac.th

นางสาวอัมพวัน ด่วนเดิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 055682538
อีเมล์ : ampawan@ssr.ac.th

นายกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 055682538
อีเมล์ : kamonprun.joy@ssr.ac.th

นายพิเชฎ บุญญา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 055682538
อีเมล์ : phichet@ssr.ac.th