วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ “ร่วมคิด ร่วมทำ เอื้อเฟื้อ สามัคคี”
เป็นสถานศึกษาที่ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม  จริยธรรม ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน
และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นที่ยอมรับจากองค์กร  ชุมชน  หน่วยงาน สถานศึกษาและบุคลากรทั่วไป