ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
นโยบายโรงเรียน ๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 30.1 KB 146827
แบบประเมินโครงการ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 160.5 KB 146704
เอกสารการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 146704
ฝ่ายวิชาการ
คำสั่งรับลงทะเบียนภาคเรียนที่1/2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.34 KB 4
แบบรายงานผลการแก้ "ร" Word Document ขนาดไฟล์ 14.27 KB 5
แบบรายงานผลการแก้ 0 มส และ มผ Word Document ขนาดไฟล์ 13.11 KB 16
ผลสอบโอเน็ต ม.6 ปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.19 KB 2
ผลสอบ โอเน็ต ม.3 ปี2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.91 KB 1
คำสั้งรับสมัครนักเรียนม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.6 KB 6
รายชื่อนักเรียน2/65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.82 KB 203
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 12.66 KB 106
ผลการสอบ O-NET ม.3 ปี2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.04 KB 24
ผลการทดสอบ O-NET ม.6 ปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.19 KB 21
รายชื่อนักเรียน 1/65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.95 KB 965
บัญชีจัดครูสอน รายคน Word Document ขนาดไฟล์ 18.98 KB 55268
บัญชีจัดครูสอน รายระดับ Word Document ขนาดไฟล์ 17.34 KB 55226
แบบขอสับเปลี่ยนคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 12.5 KB 57833
แบบการจัดสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 12.5 KB 57848
ผล Onet63 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.94 KB 61480
ผลOnet 63 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.64 KB 61461
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่2/2564 ณ 24 พย 64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 103.54 KB 124070
แบบแจ้งกำหนดการแก้ไขผลการเรียน(รายครู) Word Document ขนาดไฟล์ 12.3 KB 123885
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 12.52 KB 124046
แบบสรุปประเมินกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 471.57 KB 126274
บันทึกข้อความแจ้งวิธีการจัดสอบปลายภาคเรียน1/64 Word Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 126315
แบบสรุปกิจกรรมเพื่อสาธาณประโยชน์1/64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.34 MB 129387
บันทึกข้อความจัดสอบกลางภาค1/64 Word Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 129313
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (30 มิถุนายน 2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 111.94 KB 132019
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 563.39 KB 131788
แบบรายงานผลการแก้ 0 มผ มส Word Document ขนาดไฟล์ 13.11 KB 146574
แบบรายงานผลการแก้ ร Word Document ขนาดไฟล์ 14.27 KB 146823
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 14.41 KB 146585
รายงาน PLC63 Word Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 146622
บันทึกข้อความรายงานการสอนชดเชย Word Document ขนาดไฟล์ 27.72 KB 146934
คำสั่งคุมสอบกลางภาคเรียน2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.24 KB 146568
ผล O-Net ฉบับที่ 5 ค่าสถิติแยกตามสาระ ม.3 ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.7 KB 146644
ผล O-Net ฉบับที่ 6 ค่าสถิติแยกตามรายวิชา ม.3 ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.33 KB 146809
ผล O-Net ฉบับที่ 3 ร้อยละนักเรียนตอบถูก ม.3 ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.95 KB 146378
ผล O-Net ฉบับที่ 4 ร้อยละตามช่วงคะแนน ม.3 ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.19 KB 146441
ผลO-Net ฉบับที่ 2 แยกตามมาตรฐาน ม.3 ปี62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.03 KB 146412
ผล O-Net ฉบับที่ 5 ค่าสถิติแยกตามสาระ ม.6 ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.05 KB 146700
ผล O-Net ฉบับที่ 3 ร้อยละนักเรียนตอบถูก ม.6 ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.24 KB 146555
ผล O-Net ฉบับที่ 6 ค่าสถิติแยกตามรายวิชา ม.6 ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.76 KB 146483
ผล O-Net ฉบับที่ 4 ร้อยละตามช่วงคะแนน ม.6 ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.9 KB 146429
ผลO-Net ฉบับที่ 2 แยกตามมาตรฐาน ม.6 ปี62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.54 KB 146579
ปก PLC62 Word Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 146397
ตัวอย่าง แบบรายงานการนิเทศและPLC ปีการศึกษา 62 Word Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 146849
แบบรายงานการทำสาธารณประโยชน์ (นักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 112.88 KB 146745
รายชื่อนักเรียน2/2562 (22 ต.ค. 62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118.11 KB 146503
บันทึกข้อความรายงานนิเทศ LS Word Document ขนาดไฟล์ 19.61 KB 146769
ค่าสถิติแยกตามมาตรฐาน o-NET ม6 ปี61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.21 KB 146685
ค่าสถิติแยกตามมาตรฐาน o-NET ม3 ปี61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.36 KB 146537
ร้อยละช่วงคะแนน O-NET ม6 ปี61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.62 KB 146375
ร้อยละช่วงคะแนน O-NET ม3 ปี61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.9 KB 146567
ร้อยละที่ตอบถูก O-NET ม6 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.37 KB 146419
ร้อยละที่ตอบถูก O-NET ม3 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.3 KB 146426
O-Net แยกตามสาระ ม.6 ปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.52 KB 146414
O-Net แยกตามสาระ ม.3 ปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.97 KB 146760
ปก คำนำ สารบัญ แบบบันทึกการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.57 KB 146487
แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Log) Word Document ขนาดไฟล์ 102.17 KB 146546
คู่มือ SGS ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 146882
รายชื่อนักเรียน 2561 (วันที่ 24 พ.ค. 62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 133.04 KB 146742
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.6 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.36 KB 146628
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.6 ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.77 KB 146586
คะแนน O-Net รายบุคคล ม.6 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.78 KB 146604
ผล O-NET ม.6 ตามมาตรฐาน ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.22 KB 146748
คะแนน O-Net รายบุคคล ม.3 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 206.33 KB 146696
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.3 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.58 KB 146595
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.3 ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.8 KB 146577
ผล O-NET ม.3 ตามมาตรฐาน ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.1 KB 146367
เอกสารประกอบหลักสูตร 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.79 MB 146527
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.94 MB 146759
>ผลการเรียนรายห้อง ภาคเรียนที่2/61 146668
>ปพ.5 ชั้น ม.4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 146580
>ปพ.5 ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 146608
>ปพ.5 ชั้น ม.4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 146523
>ปพ.5 ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 146474
รายชื่อนักเรียนที่ต้องติดตาม Word Document ขนาดไฟล์ 30.36 KB 146631
แบบฟอร์มการติดตามนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 112.85 KB 149239
คำสั่งแนะแนวม.6 ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 146694
หัวข้อและแบบฟอร์มเค้าโครงโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.71 KB 146723
รหัสวิชากิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196 KB 146495
รายชื่อนักเรียน2/61 (13 พ.ย.61) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126 KB 146683
ตารางการติวชั้นม.6 คาบ 8 146374
แบบสำเนาข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.99 KB 146476
สรุปวิเคราะห์ผลสอบ O-NET 57-59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.45 KB 146526
สถิติคะแนน ONET ม.6 ปี2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96 KB 146764
สถิติคะแนน ONET ม.3 ปี2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.96 KB 146685
สถิติคะแนน ONET ม.6 ปี2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.16 KB 146804
สถิติคะแนน ONET ม.3 ปี2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.89 KB 146655
สถิติคะแนน ONET58 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.29 KB 146486
สถิติคะแนน ONET58 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.32 KB 146365
สถิติคะแนน ONET57 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.76 KB 146521
สถิติคะแนน ONET57 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.81 KB 146715
แบบรายงานการนิเทศ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 717.92 KB 146577
ค่าสถิติO-NET 2559 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 146378
ค่าสถิติO-NET 2559 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.83 KB 146649
ค่าสถิติ O-NET 2560 ชั้น ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.37 KB 146415
ค่าสถิติ O-NET 2560 ชั้น ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.13 KB 146665
บันทึกการสังเกตชั้นเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.13 KB 150834
ตารางการนิเทศการสอนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.41 KB 146559
ฟอร์มแจ้งนักเรียนติด 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 14.41 KB 146432
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ O-NET 60 ระดับ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.98 KB 146615
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ O-NET 60 ระดับ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.22 KB 146452
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน การจบการศึกษา60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.5 KB 149059
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน60 Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 154498
คู่มือ sgs60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 864.47 KB 148062
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 566.77 KB 146738
GPA นักเรียน + O-NET (ม.6 ปี59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84 KB 146807
สรุป O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 146630
แนวการวัดและประเมินผล2551 Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 163127
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 169.5 KB 146981
>หลักสูตรแกนกลาง 2551 146675
แนวทางการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.71 MB 146453
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสตรแกนกลาง51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 146696
รูปแบบข้อสอบ และกระดาษคำตอบแบบมีตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ final Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 166864
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 146460
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 170812
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 152048
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 146657
แบบฟอร์มกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 146509
แบบเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 27.29 KB 146423
แบบรายงานผลงานดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 14.91 KB 146512
คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 146449
ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน(ปกครอง)/กิจการนักเรียนฯ
แบบปรับคะแนนความประพฤติฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.71 KB 13
แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 21.52 KB 9
แจ้งครูที่ปรึกษานักเรียนขาดเรียนรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 40.43 KB 3
แบบบันทึกการติดตามนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.24 KB 9
หลักฐานการพบผู้ปกครอง 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 31.54 KB 6
โปรแกรมคำนวณ SDQ_standard template Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 721.5 KB 802
แบบประเมินตนเอง SDQ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 298 KB 793
คู่มือการบันทึกแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน 1-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 1041
แบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน นร.01 (1-2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.43 KB 1040
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.67 MB 20725
คำสั่งฉีดวัคซีนนักเรียนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้น ครึ่งโดส Word Document ขนาดไฟล์ 29.09 KB 22875
คำสั่งวันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 27.7 KB 22878
ฟอร์มโครงสร้างคณะกรรมการห้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 101.83 KB 23183
หนังสือขอพบผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 120347
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนฉีดวัคซีน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 901.8 KB 123767
คู่มือการกรอกแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (นร.01) ในระบบCCT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 131569
คำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 145509
แบบรายงานคัดกรองศูนย์-19-หน้า pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.58 KB 146541
แบบรายงานคัดกรองศูนย์-19-หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 280 KB 146429
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 965.81 KB 148050
ตัวอย่างการถอดบทเรียนศูนย์การเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.83 KB 146663
แบบโรงเรียนประเมินตนเอง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.59 KB 146770
ขั้นตอนการประเมินศูนย์การเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 694.99 KB 146681
เกณฑ์การประเมิน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.67 KB 146623
บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน-สำหรับส่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.99 KB 146976
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านในสถานการณ์-covid-19-สำหรับส่งเขตฯ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.36 KB 146572
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 152548
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 112.25 KB 146572
วิเคราะห์การถอดบทเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 148691
นำเสนอถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง Unkown Document ขนาดไฟล์ 601.32 KB 146492
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 121.16 KB 159122
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 196.5 KB 146661
แบบบันทึกภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.61 KB 146809
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.55 MB 8
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปี2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 197.51 KB 63
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2565 (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 944.83 KB 13730
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2565 (ฝ่ายกิจการนักเรียน) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 662.3 KB 13718
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2565 (ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 997.39 KB 13713
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2565 (ฝ่ายอำนวยการ) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 744.53 KB 13710
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2565 (ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 779.3 KB 13720
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR)ปี2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 197.66 KB 55171
ตารางขวางฝ่ายวิชาการ ปี2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 136.71 KB 58709
ตารางขวางฝ่าย 5 ฝ่าย 100-500 ปี 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 374.93 KB 58710
รูปเล่มแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (4 ส่วน) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.25 MB 129247
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2564 (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.61 MB 129192
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2564 (ฝ่ายกิจการนักเรียน) RAR Archive ขนาดไฟล์ 942.85 KB 129176
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2564 (ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.52 MB 129179
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2564 (ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน) RAR Archive ขนาดไฟล์ 926.95 KB 129181
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2564 (ฝ่ายอำนวยการ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.17 MB 129161
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2564 (ฝ่ายวิชาการ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.67 MB 129251
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษ(SAR) ปี2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 146394
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปี2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.9 KB 146796
ตัวอย่างการเขียนโครงการของแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 621.56 KB 146476
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 294 KB 146491
แบบฟอร์มโครงการ ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 511.5 KB 146676
แบบรายงานการติดตามการควบคุมภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 27.92 KB 146773
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 146523
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 -2562 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 444.23 KB 146631
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 -2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 744.89 KB 146657
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2563 (ฝ่ายวิชาการ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.33 MB 146662
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2563 (5ฝ่าย) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.17 MB 146607
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.7 KB 146681
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 293.5 KB 146800
ฟอร์มโครงการปี 63 Word Document ขนาดไฟล์ 508.5 KB 146770
>ตารางขวางปี 2562 (ใช้แก้ไขปรับปรุงปี 63) 146384
>แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 2562 146730
เอกสารควบคุมภายใน2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.3 KB 146471
แบบรายงานขอซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 56.86 KB 146633
แบบรายงานขอจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 55.58 KB 146351
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 146383
รายงานประเมินผลโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 146784
ตารางขวางสุปโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.21 KB 146544
แบบการเขียนโครงการ ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 356.5 KB 146592
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.7 KB 146529
เอกสารควบคุมภายในเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 20.73 KB 146388
เอกสารควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 382.25 KB 146666
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปี 2561( 5 ฝ่าย) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.56 MB 146448
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปี 2561 (วิชาการ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.21 MB 146617
ตารางขวาง ใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.68 KB 146541
ตัวอย่างการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2560 ปรับปรุง 19 มีค 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 146766
ตาราง 1 ตารางแผนปฏิบัติการโรงเรียน(ตารางขวาง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.58 KB 146421
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.76 KB 146721
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปี2560 (ปรับปรุง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 146620
รวมโครงการ แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.09 MB 146768
ตัวอย่างเขียนโครงการปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 146639
แบบประเมินโครงการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 146632
แบบฟอร์มเอกสารควบคุมภายใน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 146408
แบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 146767
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 146379
แผนปฏิบัติการโรงเรียนปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 146430
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_ฝ่ายวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 146487
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_5 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 146883
แบบประเมินโครงการ2558 Word Document ขนาดไฟล์ 188.5 KB 146465
แผนปฏิบัติการ2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.08 MB 146683
ฝ่ายธุรการ
PA3-ผู้บริหารสถานศึกษา-แบบสรุปผลการประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 38.03 KB 15
PA2-ผู้บริหารสถานศึกษา-ชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 38.03 KB 15
PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน PA3 Word Document ขนาดไฟล์ 28.09 KB 34
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 36.83 KB 38
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 34.42 KB 21
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ไม่มี Word Document ขนาดไฟล์ 32.37 KB 18
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน PA3 Word Document ขนาดไฟล์ 27.68 KB 43
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 31.33 KB 26
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 35.84 KB 24
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วิทยฐานะชำนาญการ PA2 Word Document ขนาดไฟล์ 33.42 KB 24
บันทึกข้อความส่งแบบข้อตกลง Word Document ขนาดไฟล์ 29.22 KB 57853
บันทึกข้อความรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 22.86 KB 57836
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 61471
คู่มือการปฏิบัติงาน(ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 126224
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 328.01 KB 127589
แบบประเมินเลื่อนขั้น สายงานการสอน ปี2562 ครั้งที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 158.9 KB 146406
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211.58 KB 146726
รายงานการประชุมคณะครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.47 KB 146518
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานกาาสอน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.03 KB 146733
ปกบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 125.23 KB 146590
>แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 146522
ระเบียบการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.54 KB 146395
>แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 146778
แบบรายงานผลการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 97.75 KB 146412
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.06 KB 146572
แบบขอสับเปลี่ยนตรวจเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 146681
แบบขอสับเปลี่ยนการอยู่เวรยาม Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 146693
มอบอำนาจสำเนา ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.54 KB 146589
เปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.82 KB 146420
แบบคำขอใช้วุฒิปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง/ปรับเงินเดือนใน ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.22 KB 146878
แบบคำขอให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.73 KB 146791
แบบฟอร์มการลาออกจากราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.15 KB 146602
แบบขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 739.06 KB 146785
แบบบันทึกข้ออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.06 KB 146784
แบบขอเปลี่ยนตรวจการอยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 146740
แบบขอเปลี่ยนการอยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 146542
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์มแผน แบบประเมินและแบบรายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 147559
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 38.85 KB 146672
รายงานเอกสารยุงลาย Word Document ขนาดไฟล์ 27.25 KB 146457
แบบบันทึก ขอปรับปปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 146680
วิชาการ
ผล O-NET ค่าสถิติแยกตามรายวิชา ม.6 ปี กศ2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.71 KB 1
ผล O-NET จำแนกตามช่วงคะแนน ม.6 ปี กศ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.56 KB 7
ผล O-NET ร้อยละนักรเียนที่ตอบถูก ม.6 ปี กศ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.34 KB 7
ผล O-NET ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ ม.6 ปี กศ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.39 KB 1
ผล O-NET ค่าสถิติแยกตามมาตรฐาน ม.6 ปี กศ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.19 KB 7
ผล O-NET ผลคะแนนรายบุคคล ม.6 ปี กศ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.4 KB 7
ผล O-NET ค่าสถิติแยกตามรายวิชา ม.3 ปี กศ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.79 KB 1
ผล O-NET จำแนกตามช่วงคะแนน ม.3 ปี กศ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.79 KB 8
ผล O-NET ค่าร้อยละนักเรียนที่ตอบถูก ม.3 ปี กศ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.56 KB 2
ผล O-NET ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ ม.3 ปี กศ2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.74 KB 2
ผลO-NET ค่าสถิติแยกตามมาตรฐาน ม.3 ปี กศ2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.04 KB 2
ผล O-NET รายบุคคล ม.3 ปี กศ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.11 KB 1
แบบฟอร์มจิตอาสา กยศ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.76 KB 146627
วาระการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 146669