ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
นโยบายโรงเรียน ๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 30.1 KB 511
แบบประเมินโครงการ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 160.5 KB 384
เอกสารการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 380
ฝ่ายวิชาการ
แบบรายงานผลการแก้ 0 มผ มส Word Document ขนาดไฟล์ 13.11 KB 189
แบบรายงานผลการแก้ ร Word Document ขนาดไฟล์ 14.27 KB 485
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 14.41 KB 283
รายงาน PLC63 Word Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 337
บันทึกข้อความรายงานการสอนชดเชย Word Document ขนาดไฟล์ 27.72 KB 423
คำสั่งคุมสอบกลางภาคเรียน2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.24 KB 327
ผล O-Net ฉบับที่ 5 ค่าสถิติแยกตามสาระ ม.3 ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.7 KB 399
ผล O-Net ฉบับที่ 6 ค่าสถิติแยกตามรายวิชา ม.3 ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.33 KB 569
ผล O-Net ฉบับที่ 3 ร้อยละนักเรียนตอบถูก ม.3 ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.95 KB 160
ผล O-Net ฉบับที่ 4 ร้อยละตามช่วงคะแนน ม.3 ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.19 KB 220
ผลO-Net ฉบับที่ 2 แยกตามมาตรฐาน ม.3 ปี62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.03 KB 184
ผล O-Net ฉบับที่ 5 ค่าสถิติแยกตามสาระ ม.6 ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.05 KB 469
ผล O-Net ฉบับที่ 3 ร้อยละนักเรียนตอบถูก ม.6 ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.24 KB 332
ผล O-Net ฉบับที่ 6 ค่าสถิติแยกตามรายวิชา ม.6 ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.76 KB 254
ผล O-Net ฉบับที่ 4 ร้อยละตามช่วงคะแนน ม.6 ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.9 KB 200
ผลO-Net ฉบับที่ 2 แยกตามมาตรฐาน ม.6 ปี62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.54 KB 357
ปก PLC62 Word Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 148
ตัวอย่าง แบบรายงานการนิเทศและPLC ปีการศึกษา 62 Word Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 521
แบบรายงานการทำสาธารณประโยชน์ (นักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 112.88 KB 409
รายชื่อนักเรียน2/2562 (22 ต.ค. 62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118.11 KB 162
บันทึกข้อความรายงานนิเทศ LS Word Document ขนาดไฟล์ 19.61 KB 539
ค่าสถิติแยกตามมาตรฐาน o-NET ม6 ปี61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.21 KB 452
ค่าสถิติแยกตามมาตรฐาน o-NET ม3 ปี61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.36 KB 314
ร้อยละช่วงคะแนน O-NET ม6 ปี61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.62 KB 160
ร้อยละช่วงคะแนน O-NET ม3 ปี61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.9 KB 351
ร้อยละที่ตอบถูก O-NET ม6 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.37 KB 196
ร้อยละที่ตอบถูก O-NET ม3 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.3 KB 197
O-Net แยกตามสาระ ม.6 ปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.52 KB 172
O-Net แยกตามสาระ ม.3 ปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.97 KB 547
ปก คำนำ สารบัญ แบบบันทึกการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.57 KB 228
แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Log) Word Document ขนาดไฟล์ 102.17 KB 271
คู่มือ SGS ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 171
รายชื่อนักเรียน 2561 (วันที่ 24 พ.ค. 62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 133.04 KB 396
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.6 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.36 KB 411
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.6 ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.77 KB 364
คะแนน O-Net รายบุคคล ม.6 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.78 KB 352
ผล O-NET ม.6 ตามมาตรฐาน ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.22 KB 529
คะแนน O-Net รายบุคคล ม.3 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 206.33 KB 349
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.3 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.58 KB 366
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.3 ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.8 KB 362
ผล O-NET ม.3 ตามมาตรฐาน ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.1 KB 135
เอกสารประกอบหลักสูตร 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.79 MB 187
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.94 MB 480
ผลการเรียนรายห้อง ภาคเรียนที่2/61 456
ปพ.5 ชั้น ม.4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 324
ปพ.5 ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 380
ปพ.5 ชั้น ม.4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 300
ปพ.5 ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 248
รายชื่อนักเรียนที่ต้องติดตาม Word Document ขนาดไฟล์ 30.36 KB 402
แบบฟอร์มการติดตามนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 112.85 KB 226
คำสั่งแนะแนวม.6 ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 475
หัวข้อและแบบฟอร์มเค้าโครงโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.71 KB 140
รหัสวิชากิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196 KB 260
รายชื่อนักเรียน2/61 (13 พ.ย.61) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126 KB 183
ตารางการติวชั้นม.6 คาบ 8 165
แบบสำเนาข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.99 KB 179
สรุปวิเคราะห์ผลสอบ O-NET 57-59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.45 KB 286
สถิติคะแนน ONET ม.6 ปี2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96 KB 538
สถิติคะแนน ONET ม.3 ปี2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.96 KB 477
สถิติคะแนน ONET ม.6 ปี2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.16 KB 580
สถิติคะแนน ONET ม.3 ปี2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.89 KB 440
สถิติคะแนน ONET58 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.29 KB 278
สถิติคะแนน ONET58 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.32 KB 142
สถิติคะแนน ONET57 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.76 KB 317
สถิติคะแนน ONET57 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.81 KB 500
แบบรายงานการนิเทศ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 717.92 KB 354
ค่าสถิติO-NET 2559 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 165
ค่าสถิติO-NET 2559 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.83 KB 431
ค่าสถิติ O-NET 2560 ชั้น ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.37 KB 187
ค่าสถิติ O-NET 2560 ชั้น ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.13 KB 405
บันทึกการสังเกตชั้นเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.13 KB 220
ตารางการนิเทศการสอนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.41 KB 329
ฟอร์มแจ้งนักเรียนติด 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 14.41 KB 207
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ O-NET 60 ระดับ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.98 KB 407
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ O-NET 60 ระดับ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.22 KB 232
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน การจบการศึกษา60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.5 KB 471
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน60 Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 293
คู่มือ sgs60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 864.47 KB 521
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 566.77 KB 470
GPA นักเรียน + O-NET (ม.6 ปี59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84 KB 542
สรุป O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 409
แนวการวัดและประเมินผล2551 Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 341
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 169.5 KB 261
หลักสูตรแกนกลาง 2551 430
แนวทางการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.71 MB 209
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสตรแกนกลาง51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 476
รูปแบบข้อสอบ และกระดาษคำตอบแบบมีตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ final Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 221
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 150
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 543
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 579
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 370
แบบฟอร์มกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 272
แบบเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 27.29 KB 208
แบบรายงานผลงานดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 14.91 KB 297
คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 193
ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน(ปกครอง)/กิจการนักเรียนฯ
แบบรายงานคัดกรองศูนย์-19-หน้า pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.58 KB 325
แบบรายงานคัดกรองศูนย์-19-หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 280 KB 193
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 965.81 KB 255
ตัวอย่างการถอดบทเรียนศูนย์การเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.83 KB 145
แบบโรงเรียนประเมินตนเอง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.59 KB 540
ขั้นตอนการประเมินศูนย์การเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 694.99 KB 431
เกณฑ์การประเมิน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.67 KB 397
บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน-สำหรับส่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.99 KB 272
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านในสถานการณ์-covid-19-สำหรับส่งเขตฯ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.36 KB 235
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 180
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 112.25 KB 202
วิเคราะห์การถอดบทเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 524
นำเสนอถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง Unkown Document ขนาดไฟล์ 601.32 KB 253
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 121.16 KB 541
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 196.5 KB 297
แบบบันทึกภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.61 KB 542
แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.99 KB 542
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษ(SAR) ปี2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 141
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปี2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.9 KB 571
ตัวอย่างการเขียนโครงการของแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 621.56 KB 250
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 294 KB 256
แบบฟอร์มโครงการ ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 511.5 KB 449
แบบรายงานการติดตามการควบคุมภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 27.92 KB 484
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 301
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 -2562 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 444.23 KB 423
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 -2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 744.89 KB 434
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2563 (ฝ่ายวิชาการ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.33 MB 444
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2563 (5ฝ่าย) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.17 MB 387
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.7 KB 450
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 293.5 KB 572
ฟอร์มโครงการปี 63 Word Document ขนาดไฟล์ 508.5 KB 552
ตารางขวางปี 2562 (ใช้แก้ไขปรับปรุงปี 63) 150
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 2562 494
เอกสารควบคุมภายใน2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.3 KB 220
แบบรายงานขอซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 56.86 KB 406
แบบรายงานขอจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 55.58 KB 133
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 165
รายงานประเมินผลโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 548
ตารางขวางสุปโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.21 KB 328
แบบการเขียนโครงการ ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 356.5 KB 215
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.7 KB 273
เอกสารควบคุมภายในเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 20.73 KB 151
เอกสารควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 382.25 KB 420
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปี 2561( 5 ฝ่าย) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.56 MB 232
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปี 2561 (วิชาการ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.21 MB 406
ตารางขวาง ใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.68 KB 329
ตัวอย่างการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2560 ปรับปรุง 19 มีค 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 479
ตาราง 1 ตารางแผนปฏิบัติการโรงเรียน(ตารางขวาง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.58 KB 204
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.76 KB 506
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปี2560 (ปรับปรุง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 407
รวมโครงการ แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.09 MB 538
ตัวอย่างเขียนโครงการปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 433
แบบประเมินโครงการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 419
แบบฟอร์มเอกสารควบคุมภายใน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 192
แบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 539
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 165
แผนปฏิบัติการโรงเรียนปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 211
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_ฝ่ายวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 280
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_5 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 171
แบบประเมินโครงการ2558 Word Document ขนาดไฟล์ 188.5 KB 255
แผนปฏิบัติการ2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.08 MB 470
ฝ่ายธุรการ
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 300
แบบประเมินเลื่อนขั้น สายงานการสอน ปี2562 ครั้งที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 158.9 KB 191
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211.58 KB 474
รายงานการประชุมคณะครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.47 KB 309
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานกาาสอน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.03 KB 520
ปกบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 125.23 KB 380
แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 311
ระเบียบการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.54 KB 175
แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 561
แบบรายงานผลการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 97.75 KB 194
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.06 KB 350
แบบขอสับเปลี่ยนตรวจเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 453
แบบขอสับเปลี่ยนการอยู่เวรยาม Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 459
มอบอำนาจสำเนา ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.54 KB 360
เปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.82 KB 190
แบบคำขอใช้วุฒิปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง/ปรับเงินเดือนใน ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.22 KB 483
แบบคำขอให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.73 KB 564
แบบฟอร์มการลาออกจากราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.15 KB 372
แบบขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 739.06 KB 567
แบบบันทึกข้ออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.06 KB 558
แบบขอเปลี่ยนตรวจการอยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 521
แบบขอเปลี่ยนการอยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 314
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์มแผน แบบประเมินและแบบรายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 230
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 38.85 KB 457
รายงานเอกสารยุงลาย Word Document ขนาดไฟล์ 27.25 KB 225
แบบบันทึก ขอปรับปปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 472
วิชาการ
แบบฟอร์มจิตอาสา กยศ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.76 KB 394
วาระการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 454