ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
นโยบายโรงเรียน ๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 30.1 KB 146816
แบบประเมินโครงการ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 160.5 KB 146681
เอกสารการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 146684
ฝ่ายวิชาการ
รายชื่อนักเรียน2/65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.82 KB 123
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 12.66 KB 79
ผลการสอบ O-NET ม.3 ปี2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.04 KB 13
ผลการทดสอบ O-NET ม.6 ปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.19 KB 13
รายชื่อนักเรียน 1/65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.95 KB 950
บัญชีจัดครูสอน รายคน Word Document ขนาดไฟล์ 18.98 KB 55261
บัญชีจัดครูสอน รายระดับ Word Document ขนาดไฟล์ 17.34 KB 55217
แบบขอสับเปลี่ยนคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 12.5 KB 57828
แบบการจัดสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 12.5 KB 57838
ผล Onet63 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.94 KB 61472
ผลOnet 63 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.64 KB 61453
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่2/2564 ณ 24 พย 64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 103.54 KB 124059
แบบแจ้งกำหนดการแก้ไขผลการเรียน(รายครู) Word Document ขนาดไฟล์ 12.3 KB 123873
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 12.52 KB 124042
แบบสรุปประเมินกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 471.57 KB 126269
บันทึกข้อความแจ้งวิธีการจัดสอบปลายภาคเรียน1/64 Word Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 126303
แบบสรุปกิจกรรมเพื่อสาธาณประโยชน์1/64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.34 MB 129361
บันทึกข้อความจัดสอบกลางภาค1/64 Word Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 129301
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (30 มิถุนายน 2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 111.94 KB 132012
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 563.39 KB 131774
แบบรายงานผลการแก้ 0 มผ มส Word Document ขนาดไฟล์ 13.11 KB 146555
แบบรายงานผลการแก้ ร Word Document ขนาดไฟล์ 14.27 KB 146817
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 14.41 KB 146577
รายงาน PLC63 Word Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 146613
บันทึกข้อความรายงานการสอนชดเชย Word Document ขนาดไฟล์ 27.72 KB 146929
คำสั่งคุมสอบกลางภาคเรียน2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.24 KB 146559
ผล O-Net ฉบับที่ 5 ค่าสถิติแยกตามสาระ ม.3 ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.7 KB 146643
ผล O-Net ฉบับที่ 6 ค่าสถิติแยกตามรายวิชา ม.3 ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.33 KB 146802
ผล O-Net ฉบับที่ 3 ร้อยละนักเรียนตอบถูก ม.3 ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.95 KB 146377
ผล O-Net ฉบับที่ 4 ร้อยละตามช่วงคะแนน ม.3 ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.19 KB 146440
ผลO-Net ฉบับที่ 2 แยกตามมาตรฐาน ม.3 ปี62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.03 KB 146405
ผล O-Net ฉบับที่ 5 ค่าสถิติแยกตามสาระ ม.6 ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.05 KB 146698
ผล O-Net ฉบับที่ 3 ร้อยละนักเรียนตอบถูก ม.6 ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.24 KB 146554
ผล O-Net ฉบับที่ 6 ค่าสถิติแยกตามรายวิชา ม.6 ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.76 KB 146482
ผล O-Net ฉบับที่ 4 ร้อยละตามช่วงคะแนน ม.6 ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.9 KB 146428
ผลO-Net ฉบับที่ 2 แยกตามมาตรฐาน ม.6 ปี62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.54 KB 146578
ปก PLC62 Word Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 146390
ตัวอย่าง แบบรายงานการนิเทศและPLC ปีการศึกษา 62 Word Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 146844
แบบรายงานการทำสาธารณประโยชน์ (นักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 112.88 KB 146723
รายชื่อนักเรียน2/2562 (22 ต.ค. 62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118.11 KB 146502
บันทึกข้อความรายงานนิเทศ LS Word Document ขนาดไฟล์ 19.61 KB 146766
ค่าสถิติแยกตามมาตรฐาน o-NET ม6 ปี61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.21 KB 146678
ค่าสถิติแยกตามมาตรฐาน o-NET ม3 ปี61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.36 KB 146536
ร้อยละช่วงคะแนน O-NET ม6 ปี61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.62 KB 146373
ร้อยละช่วงคะแนน O-NET ม3 ปี61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.9 KB 146566
ร้อยละที่ตอบถูก O-NET ม6 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.37 KB 146418
ร้อยละที่ตอบถูก O-NET ม3 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.3 KB 146424
O-Net แยกตามสาระ ม.6 ปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.52 KB 146412
O-Net แยกตามสาระ ม.3 ปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.97 KB 146759
ปก คำนำ สารบัญ แบบบันทึกการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.57 KB 146477
แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Log) Word Document ขนาดไฟล์ 102.17 KB 146542
คู่มือ SGS ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 146881
รายชื่อนักเรียน 2561 (วันที่ 24 พ.ค. 62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 133.04 KB 146741
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.6 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.36 KB 146626
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.6 ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.77 KB 146579
คะแนน O-Net รายบุคคล ม.6 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.78 KB 146603
ผล O-NET ม.6 ตามมาตรฐาน ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.22 KB 146747
คะแนน O-Net รายบุคคล ม.3 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 206.33 KB 146695
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.3 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.58 KB 146588
วิเคราะห์รายข้อ O-NET ม.3 ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.8 KB 146570
ผล O-NET ม.3 ตามมาตรฐาน ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.1 KB 146366
เอกสารประกอบหลักสูตร 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.79 MB 146496
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.94 MB 146744
>ผลการเรียนรายห้อง ภาคเรียนที่2/61 146666
>ปพ.5 ชั้น ม.4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 146571
>ปพ.5 ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 146602
>ปพ.5 ชั้น ม.4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 146516
>ปพ.5 ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 146460
รายชื่อนักเรียนที่ต้องติดตาม Word Document ขนาดไฟล์ 30.36 KB 146623
แบบฟอร์มการติดตามนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 112.85 KB 149230
คำสั่งแนะแนวม.6 ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 146693
หัวข้อและแบบฟอร์มเค้าโครงโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.71 KB 146716
รหัสวิชากิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196 KB 146492
รายชื่อนักเรียน2/61 (13 พ.ย.61) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126 KB 146675
ตารางการติวชั้นม.6 คาบ 8 146373
แบบสำเนาข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.99 KB 146469
สรุปวิเคราะห์ผลสอบ O-NET 57-59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.45 KB 146525
สถิติคะแนน ONET ม.6 ปี2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96 KB 146757
สถิติคะแนน ONET ม.3 ปี2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.96 KB 146684
สถิติคะแนน ONET ม.6 ปี2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.16 KB 146797
สถิติคะแนน ONET ม.3 ปี2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.89 KB 146653
สถิติคะแนน ONET58 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.29 KB 146485
สถิติคะแนน ONET58 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.32 KB 146358
สถิติคะแนน ONET57 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.76 KB 146520
สถิติคะแนน ONET57 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.81 KB 146708
แบบรายงานการนิเทศ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 717.92 KB 146576
ค่าสถิติO-NET 2559 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 146377
ค่าสถิติO-NET 2559 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.83 KB 146648
ค่าสถิติ O-NET 2560 ชั้น ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.37 KB 146408
ค่าสถิติ O-NET 2560 ชั้น ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.13 KB 146658
บันทึกการสังเกตชั้นเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.13 KB 150825
ตารางการนิเทศการสอนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.41 KB 146556
ฟอร์มแจ้งนักเรียนติด 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 14.41 KB 146423
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ O-NET 60 ระดับ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.98 KB 146614
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ O-NET 60 ระดับ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.22 KB 146445
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน การจบการศึกษา60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.5 KB 149051
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน60 Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 154490
คู่มือ sgs60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 864.47 KB 148061
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 566.77 KB 146734
GPA นักเรียน + O-NET (ม.6 ปี59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84 KB 146800
สรุป O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 146629
แนวการวัดและประเมินผล2551 Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 163123
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 169.5 KB 146980
>หลักสูตรแกนกลาง 2551 146664
แนวทางการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.71 MB 146451
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสตรแกนกลาง51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 146688
รูปแบบข้อสอบ และกระดาษคำตอบแบบมีตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ final Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 166861
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 146444
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 170803
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 152037
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 146656
แบบฟอร์มกำหนดการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 146506
แบบเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 27.29 KB 146422
แบบรายงานผลงานดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 14.91 KB 146509
คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 146441
ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน(ปกครอง)/กิจการนักเรียนฯ
แบบปรับคะแนนความประพฤติฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.71 KB 1
แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 21.52 KB 2
แจ้งครูที่ปรึกษานักเรียนขาดเรียนรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 40.43 KB 1
แบบบันทึกการติดตามนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.24 KB 0
หลักฐานการพบผู้ปกครอง 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 31.54 KB 2
โปรแกรมคำนวณ SDQ_standard template Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 721.5 KB 794
แบบประเมินตนเอง SDQ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 298 KB 791
คู่มือการบันทึกแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน 1-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 1034
แบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน นร.01 (1-2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.43 KB 1039
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.67 MB 20724
คำสั่งฉีดวัคซีนนักเรียนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้น ครึ่งโดส Word Document ขนาดไฟล์ 29.09 KB 22873
คำสั่งวันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 27.7 KB 22875
ฟอร์มโครงสร้างคณะกรรมการห้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 101.83 KB 23181
หนังสือขอพบผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 120346
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนฉีดวัคซีน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 901.8 KB 123766
คู่มือการกรอกแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (นร.01) ในระบบCCT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 131568
คำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 145501
แบบรายงานคัดกรองศูนย์-19-หน้า pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.58 KB 146540
แบบรายงานคัดกรองศูนย์-19-หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 280 KB 146426
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 965.81 KB 148049
ตัวอย่างการถอดบทเรียนศูนย์การเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.83 KB 146655
แบบโรงเรียนประเมินตนเอง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.59 KB 146767
ขั้นตอนการประเมินศูนย์การเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 694.99 KB 146680
เกณฑ์การประเมิน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.67 KB 146622
บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน-สำหรับส่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.99 KB 146957
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านในสถานการณ์-covid-19-สำหรับส่งเขตฯ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.36 KB 146568
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 152547
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 112.25 KB 146560
วิเคราะห์การถอดบทเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 148682
นำเสนอถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง Unkown Document ขนาดไฟล์ 601.32 KB 146484
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 121.16 KB 159121
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 196.5 KB 146656
แบบบันทึกภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.61 KB 146794
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2565 (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 944.83 KB 13724
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2565 (ฝ่ายกิจการนักเรียน) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 662.3 KB 13708
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2565 (ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 997.39 KB 13712
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2565 (ฝ่ายอำนวยการ) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 744.53 KB 13708
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2565 (ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 779.3 KB 13715
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR)ปี2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 197.66 KB 55163
ตารางขวางฝ่ายวิชาการ ปี2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 136.71 KB 58701
ตารางขวางฝ่าย 5 ฝ่าย 100-500 ปี 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 374.93 KB 58708
รูปเล่มแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (4 ส่วน) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.25 MB 129236
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2564 (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.61 MB 129185
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2564 (ฝ่ายกิจการนักเรียน) RAR Archive ขนาดไฟล์ 942.85 KB 129167
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2564 (ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.52 MB 129172
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2564 (ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน) RAR Archive ขนาดไฟล์ 926.95 KB 129180
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2564 (ฝ่ายอำนวยการ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.17 MB 129160
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2564 (ฝ่ายวิชาการ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.67 MB 129247
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษ(SAR) ปี2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 146390
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปี2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.9 KB 146788
ตัวอย่างการเขียนโครงการของแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 621.56 KB 146475
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 294 KB 146487
แบบฟอร์มโครงการ ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 511.5 KB 146669
แบบรายงานการติดตามการควบคุมภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 27.92 KB 146764
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 146521
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 -2562 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 444.23 KB 146630
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 -2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 744.89 KB 146655
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2563 (ฝ่ายวิชาการ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.33 MB 146655
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2563 (5ฝ่าย) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.17 MB 146606
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.7 KB 146674
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 293.5 KB 146799
ฟอร์มโครงการปี 63 Word Document ขนาดไฟล์ 508.5 KB 146768
>ตารางขวางปี 2562 (ใช้แก้ไขปรับปรุงปี 63) 146383
>แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 2562 146722
เอกสารควบคุมภายใน2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.3 KB 146464
แบบรายงานขอซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 56.86 KB 146632
แบบรายงานขอจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 55.58 KB 146350
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 146382
รายงานประเมินผลโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 146775
ตารางขวางสุปโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.21 KB 146542
แบบการเขียนโครงการ ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 356.5 KB 146585
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.7 KB 146522
เอกสารควบคุมภายในเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 20.73 KB 146387
เอกสารควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 382.25 KB 146659
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปี 2561( 5 ฝ่าย) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.56 MB 146446
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปี 2561 (วิชาการ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.21 MB 146615
ตารางขวาง ใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.68 KB 146540
ตัวอย่างการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2560 ปรับปรุง 19 มีค 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 146759
ตาราง 1 ตารางแผนปฏิบัติการโรงเรียน(ตารางขวาง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.58 KB 146419
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.76 KB 146720
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปี2560 (ปรับปรุง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 146619
รวมโครงการ แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.09 MB 146761
ตัวอย่างเขียนโครงการปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 146638
แบบประเมินโครงการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 146631
แบบฟอร์มเอกสารควบคุมภายใน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 146407
แบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 146760
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 146376
แผนปฏิบัติการโรงเรียนปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 146423
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_ฝ่ายวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 146486
รายการพัสดุจัดซื้อตามโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2559_5 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 146882
แบบประเมินโครงการ2558 Word Document ขนาดไฟล์ 188.5 KB 146464
แผนปฏิบัติการ2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.08 MB 146681
ฝ่ายธุรการ
PA3-ผู้บริหารสถานศึกษา-แบบสรุปผลการประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 38.03 KB 8
PA2-ผู้บริหารสถานศึกษา-ชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 38.03 KB 13
PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน PA3 Word Document ขนาดไฟล์ 28.09 KB 33
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 36.83 KB 30
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 34.42 KB 14
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ไม่มี Word Document ขนาดไฟล์ 32.37 KB 17
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน PA3 Word Document ขนาดไฟล์ 27.68 KB 36
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 31.33 KB 19
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 35.84 KB 22
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วิทยฐานะชำนาญการ PA2 Word Document ขนาดไฟล์ 33.42 KB 17
บันทึกข้อความส่งแบบข้อตกลง Word Document ขนาดไฟล์ 29.22 KB 57845
บันทึกข้อความรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 22.86 KB 57833
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 61467
คู่มือการปฏิบัติงาน(ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 126221
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 328.01 KB 127588
แบบประเมินเลื่อนขั้น สายงานการสอน ปี2562 ครั้งที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 158.9 KB 146405
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211.58 KB 146718
รายงานการประชุมคณะครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.47 KB 146517
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานกาาสอน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.03 KB 146725
ปกบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 125.23 KB 146589
>แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 146521
ระเบียบการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.54 KB 146388
>แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 146771
แบบรายงานผลการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 97.75 KB 146405
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.06 KB 146570
แบบขอสับเปลี่ยนตรวจเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 146679
แบบขอสับเปลี่ยนการอยู่เวรยาม Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 146691
มอบอำนาจสำเนา ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.54 KB 146581
เปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.82 KB 146419
แบบคำขอใช้วุฒิปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง/ปรับเงินเดือนใน ก.พ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.22 KB 146871
แบบคำขอให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.73 KB 146784
แบบฟอร์มการลาออกจากราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.15 KB 146601
แบบขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 739.06 KB 146784
แบบบันทึกข้ออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.06 KB 146783
แบบขอเปลี่ยนตรวจการอยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 146738
แบบขอเปลี่ยนการอยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 146535
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์มแผน แบบประเมินและแบบรายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 147553
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 38.85 KB 146664
รายงานเอกสารยุงลาย Word Document ขนาดไฟล์ 27.25 KB 146450
แบบบันทึก ขอปรับปปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 146679
วิชาการ
ผล O-NET ค่าสถิติแยกตามรายวิชา ม.6 ปี กศ2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.71 KB 0
ผล O-NET จำแนกตามช่วงคะแนน ม.6 ปี กศ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.56 KB 0
ผล O-NET ร้อยละนักรเียนที่ตอบถูก ม.6 ปี กศ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.34 KB 0
ผล O-NET ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ ม.6 ปี กศ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.39 KB 0
ผล O-NET ค่าสถิติแยกตามมาตรฐาน ม.6 ปี กศ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.19 KB 0
ผล O-NET ผลคะแนนรายบุคคล ม.6 ปี กศ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.4 KB 0
ผล O-NET ค่าสถิติแยกตามรายวิชา ม.3 ปี กศ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.79 KB 0
ผล O-NET จำแนกตามช่วงคะแนน ม.3 ปี กศ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.79 KB 1
ผล O-NET ค่าร้อยละนักเรียนที่ตอบถูก ม.3 ปี กศ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.56 KB 1
ผล O-NET ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ ม.3 ปี กศ2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.74 KB 1
ผลO-NET ค่าสถิติแยกตามมาตรฐาน ม.3 ปี กศ2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.04 KB 1
ผล O-NET รายบุคคล ม.3 ปี กศ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.11 KB 0
แบบฟอร์มจิตอาสา กยศ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.76 KB 146620
วาระการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 146667