กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริอมร หวลหอม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมสมร ทีภูเวียง
ครู คศ.3

นางลำจวน สุขทรัพย์ทวีผล
ครู คศ.3

นางสาววัชรียา จันทร์เกษร
ครู คศ.3

นางสาวปิญาณี บูรณะชาต
ครู คศ.3

นางสาวประนอม ม่วงงาม
ครู คศ.2

นางสาวผักแว่น พรมพุทธา
ครู คศ.1

นางสาวพัทธนันท์ สวัสดี
ครู คศ.1

นางสาวปภาณิน ธรรมลังกา
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกวรรณ ทวิตชาติ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาวิณี รอดฉ่ำ
ครูผู้ช่วย