ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปิญาณี บูรณะชาต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมสมร ทีภูเวียง
ครู คศ.3

นางลำจวน สุขทรัพย์ทวีผล
ครู คศ.3

นางสาววัชรียา จันทร์เกษร
ครู คศ.3

นางสาวสิริอมร หวลหอม
ครู คศ.3

นางสาวประนอม ม่วงงาม
ครู คศ.2

นางสาวพัทธนันท์ สวัสดี
ครู คศ.2

นางสาวกนกวรรณ ทวิตชาติ
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวิณี รอดฉ่ำ
ครู คศ.1

นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญ
ครู คศ.1

นางสาววิจิตรา ฉลวย
ครูผู้ช่วย