กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริอมร หวลหอม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุกัญญา อ่ำทอง
ครู คศ.3

นายบุญเชิด ศรีนวลอินทร์
ครู คศ.3

นางสาวสมสมร ทีภูเวียง
ครู คศ.3

นางลำจวน สุขทรัพย์ทวีผล
ครู คศ.3

นางสาววัชรียา จันทร์เกษร
ครู คศ.3

นางสาวปิญาณี บูรณะชาต
ครู คศ.3

นางสาวประนอม ม่วงงาม
ครู คศ.2

นางสาวผักแว่น พรมพุทธา
ครู คศ.1

นางสาวปภาณิน ธรรมลังกา
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกวรรณ ทวิตชาติ
ครูผู้ช่วย