กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปิญาณี บูรณะชาต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมสมร ทีภูเวียง
ครู คศ.3

นางลำจวน สุขทรัพย์ทวีผล
ครู คศ.3

นางสาววัชรียา จันทร์เกษร
ครู คศ.3

นางสาวสิริอมร หวลหอม
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0850332713
อีเมล์ : mami_aor@hotmal.com

นางสาวประนอม ม่วงงาม
ครู คศ.2

นางสาวพัทธนันท์ สวัสดี
ครู คศ.2

นางสาวกนกวรรณ ทวิตชาติ
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวิณี รอดฉ่ำ
ครู คศ.1

นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญ
ครู คศ.1

นางสาววิจิตรา ฉลวย
ครู คศ.1

นายณัฐวุฒิ นุชเปรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกรัตน์ รัตตประทุม
ครูอัตราจ้าง

Miss Arrianne Mae Bandiola Barcelona
ครูอัตราจ้าง

Mr. Moamen Mohamed Sayed Abdelhalim
ครูอัตราจ้าง