กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริอมร หวลหอม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมสมร ทีภูเวียง
ครู คศ.3

นางลำจวน สุขทรัพย์ทวีผล
ครู คศ.3

นางสาววัชรียา จันทร์เกษร
ครู คศ.3

นางสาวปิญาณี บูรณะชาต
ครู คศ.3

นางสาวประนอม ม่วงงาม
ครู คศ.2

นางสาวพัทธนันท์ สวัสดี
ครู คศ.1

นางสาวปภาณิน ธรรมลังกา
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ ทวิตชาติ
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวิณี รอดฉ่ำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญ
ครูผู้ช่วย