ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสิริอมร หวลหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0850332713
อีเมล์ : mami_aor@hotmal.com
ที่อยู่ :
141/2 หมู่9 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2556 ภาษาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551-ปัจจุบัน โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล