กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเชษฐา เพชรคง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายฉลวย ลิ้นจี่
ครู คศ.3

นายประจวบ ชูวิทย์
ครู คศ.3

นายมานิตย์ ชาติวุฒิ
ครู คศ.2

นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรี
ครู คศ.3

นางสาวสายบัว มูลทา
ครู คศ.3

นางสาวอรุญ ปวีร์ ประทุมทอง
ครู คศ.1

นายเฉลิมพล ทองจุ้ย
ครู คศ.2

นายเชษฐา กันนา
ครู คศ.1

นายประจวบ ชูเชิด

นางสาวสุพัตตรา หลักคำ
พนักงานราชการ

นายชัยรัตน์ สังสีแก้ว
ครู คศ.3