Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT

นายเชษฐา เพชรคง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายฉลวย ลิ้นจี่
ครู คศ.3

นายประจวบ ชูวิทย์
ครู คศ.3

นายมานิตย์ ชาติวุฒิ
ครู คศ.2

นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรี
ครู คศ.3

นางสาวสายบัว มูลทา
ครู คศ.3

นางสาวอรุญ ปวีร์ ประทุมทอง
ครู คศ.1

นายเฉลิมพล ทองจุ้ย
ครู คศ.1

นายเชษฐา กันนา
ครู คศ.1

นายประจวบ ชูเชิด

นางสาวสุพัตตรา หลักคำ
พนักงานราชการ