ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเชษฐา เพชรคง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรี
ครู คศ.3

นางสาวสายบัว มูลทา
ครู คศ.3

นายชัยรัตน์ สังข์สีแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวอรุญ ปวีร์ สิทธิปกร
ครู คศ.2

นางสาวสุพรรษา แจ้งแก้ว
ครู คศ.1

นายชัชวาล กันเพชร
ครู คศ.1

นางสาวนงนุช แสงทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพัตตรา หลักคำ
พนักงานราชการ

นายประจวบ ชูเชิด