กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเชษฐา เพชรคง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรี
ครู คศ.3

นางสาวสายบัว มูลทา
ครู คศ.3

นายชัยรัตน์ สังข์สีแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวอรุญ ปวีร์ สิทธิปกร
ครู คศ.2

นางสาวสุพรรษา แจ้งแก้ว
ครู คศ.1

นายชัชวาลย์ กันเพชร
ครู คศ.1

นางสาวภัทรสุดา เนียมดวง
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตตรา หลักคำ
พนักงานราชการ

นายประจวบ ชูเชิด