กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเชษฐา เพชรคง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายฉลวย ลิ้นจี่
ครู คศ.3

นายประจวบ ชูวิทย์
ครู คศ.3

นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรี
ครู คศ.3

นางสาวสายบัว มูลทา
ครู คศ.3

นายชัยรัตน์ สังสีแก้ว
ครู คศ.3

นายเฉลิมพล ทองจุ้ย
ครู คศ.2

นางสาวอรุญ ปวีร์ ประทุมทอง
ครู คศ.1

นายเชษฐา กันนา
ครู คศ.1

นายประจวบ ชูเชิด

นางสาวสุพัตตรา หลักคำ
พนักงานราชการ