กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเชษฐา เพชรคง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประจวบ ชูวิทย์
ครู คศ.3

นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรี
ครู คศ.3

นางสาวสายบัว มูลทา
ครู คศ.3

นายชัยรัตน์ สังสีแก้ว
ครู คศ.3

นายเฉลิมพล ทองจุ้ย
ครู คศ.3

นางสาวอรุญ ปวีร์ สิทธิปกร
ครู คศ.1

นายเชษฐา กันนา
ครู คศ.1

นางสาวสุพรรษา แจ้งแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายชัชวาล กันเพชร
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพัตตรา หลักคำ
พนักงานราชการ

นายประจวบ ชูเชิด