ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเชษฐา เพชรคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2558 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง/การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2558 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ครู ผุ้สอน
2558 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ครู ผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล