กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชวลิต รำขวัญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญฤทธิ์ อยู่คร
ครู คศ.2

นายอาทิตย์ กำจัด
ครู คศ.1

นายรณวรรชน์ ทรัพย์ประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปาริชาติ กุศล
ครูผู้ช่วย