กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชวลิต รำขวัญ
ครู คศ.2

นายบุญฤทธิ์ อยู่คร
ครู คศ.2

นายรณวรรชน์ ทรัพย์ประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปาริชาติ กุศล
ครูผู้ช่วย