กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญเกิด เผือกใต้
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีระ สินอำพล
ครู คศ.3

นายชวลิต รำขวัญ
ครู คศ.2

นายบุญฤทธิ์ อยู่คร
ครู คศ.2