ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชวลิต รำขวัญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญฤทธิ์ อยู่คร
ครู คศ.2

นายอาทิตย์ กำจัด
ครู คศ.2

นายรณวรรธน์ ทรัพย์ประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวปาริชาติ กุศล
ครู คศ.1