กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายบุญฤทธิ์ อยู่คร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 086-2172706

นายรณวรรธน์ ทรัพย์ประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวปาริชาติ กุศล
ครู คศ.1