ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายบุญฤทธิ์ อยู่คร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2172706
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
48/1 หมู่ 2 ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ สาขาพลศึกษา
2558 ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล