Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวัชรกฤษณ์ อินมี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เกษตร
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล