กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวัชรกฤษณ์ อินมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เกษตร
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
2558 ปริญญาตรี / ค.อ.บ.(ครุศาสตร์เกษตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
25 ตุลาคม 2559 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ครูผู้ช่วย
25 ตุลาคม 2561 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล