ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางฐิติพร เทียนศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/คณิตศาสตร์
2558 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข/บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 - 2558 โรงเรียนอุดมดรุณี ครู
2558 - ปัจจุบัน โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล