ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภาพร ปัญญา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
21 มีนาคม 2559 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ครูผู้ช่วย
21 มีนาคม 2561 โรงเรียนศรีสำโรงชนุปถัมภ์ ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล