ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเรวดี เพ็ญศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2538 มัธยมศึกษาตอนปลาย ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
2542 ปริญญาตรี (ค.บ.) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
2546 การศึกษามหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา เน้นฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2542-2544 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2544-2545 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย อาจารย์ 1 ระดับ 3
2545 -2554 โรงเรยนวังทองวิทยา อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ครู คศ.2
2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แนวการทดลองในอวกาศ
2 วิจัยในชั้นเรียน แรงตึงผิว
3 กำหนดการจัดการเรียนรู้30204
4 กำหนดการจัดการเรียนรู้31104