ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
2552 บริหารธุรกิจบัณฑิต(ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
2553 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สถาบันรัชต์ภาคย์
2562 ศึกษาศาสตรบัณฑิต(การแนะแนว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2563 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารสถานศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2560 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล