ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑฺ์ฝึกทักษะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 521) 01 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (อ่าน 754) 24 ม.ค. 61
เอกสาร/สไลด์คอมพิวเตอร์ ประกอบการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (อ่าน 481) 18 ม.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ล่าสุด ณ วันที่ 3 มกราคม 2561 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) (อ่าน 604) 03 ม.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ล่าสุด ณ วันที่ 3 มกราคม 2561 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) (อ่าน 560) 03 ม.ค. 61
คำสั่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 629) 03 ต.ค. 60
ปก PLC (อ่าน 3535) 11 ก.ย. 60
แบบบันทึกกระบวนการ PLC ของแต่ละกลุ่ม (อ่าน 737) 10 ก.ย. 60
บันทึกการพัฒนาการเรียนการสอน PLC (อ่าน 731) 07 ก.ย. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 634) 11 ก.ค. 60
ประกาศโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เรื่องการสรรหาครูชาวต่างชาติ (สอนภาษาอังกฤษ) (อ่าน 767) 08 พ.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร (อ่าน 707) 31 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 696) 18 มี.ค. 60
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1303) 14 ก.พ. 60
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (อ่าน 690) 24 ม.ค. 60
ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (อ่าน 982) 04 ก.ค. 59
ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (อ่าน 825) 04 ก.ค. 59
จดหมายข่าวศช.ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (อ่าน 800) 09 มิ.ย. 59
คำสั่งแต่งตั่้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ตอนกลางคืน (ชาย) ประจำสถานศึกษา เดือนเมษายน - พฤษภาคม 255 (อ่าน 902) 30 มี.ค. 59
คำสั่งแต่งตั่้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ตอนกลางวัน (หญิง) ประจำสถานศึกษา เดือนเมษายน - พฤษภาคม 25 (อ่าน 863) 30 มี.ค. 59
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มภายในโรงอาหารโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (อ่าน 930) 09 มี.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (อ่าน 862) 28 ม.ค. 59
คำสั่งแต่งตั่้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ตอนกลางวัน (หญิง) ประจำสถานศึกษา เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม (อ่าน 842) 27 ม.ค. 59
คำสั่งแต่งตั่้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ตอนกลางคืน (ชาย) ประจำสถานศึกษา เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม (อ่าน 804) 27 ม.ค. 59
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค (อ่าน 898) 18 ธ.ค. 58